[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Prvá

Mt1,1 Knieha rodu Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham zplodil jest Izáka a Izák zplodil jest Jákob. Ale Jákob zplodil jest Judu a bratří jeho. Mt1,3 Judas pak zplodil jest Faresa a Zaram z Tamar. A Fares zplodil jest Ezroma, ale Ezrom zplodil jest Arama. Mt1,4 Aram pak zplodil jest Aminadaba a Aminabad zplodil jest Nazona. Ale Nazon zplodil jest Salmona, Mt1,5 Salmon pak zplodil jest Boza z Ráb a Bóz zplodil jest Obeta z Ruth. Ale Obet zplodil jest Jesse, Jesse pak zplodil jest Davida krále. Mt1,6 Ale David král zplodil jest Šalomúna z té, kteráž bieše Uriášova. Mt1,7 Ale Šalomún zplodil jest Roboama, Roboam pak zplodil jest Abiáše a Abiáš zplodil jest Azu. Mt1,8 Ale Aza zplodil jest Jozafata, Jozafat pak zplodil jest Jorama a Joram zplodil jest Oziáše. Mt1,9 Ale Oziáš zplodil jest Joatama, Joatam pak zplodil jest Achaza a Achaz zplodil Ezechiáše. Mt1,10 Ale Ezechiáš zplodil jest Manase, Manases pak zplodil jest Amona a Amon zplodil jest Joziáše. Mt1,11 Ale Joziáš zplodil jest Jekoniáše a bratří jeho v převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení babylonském Jekoniáš zplodil jest Salatiele, Salatiel pak zplodil jest Zorobabele Mt1,13 a Zorobabel zplodil jest Abiuda. Ale Abiud zplodil jest Eliachima, Eliachim pak zplodil jest Azora Mt1,14 a Azor zplodil jest Sadocha. Ale Sadoch zplodil jest Achima, Achim pak zplodil Eliuda Mt1,15 a Eliud zplodil jest Eleazara. Ale Eleazar zplodil jest Matana, Matan pak zplodil jest Jákoba Mt1,16 a Jákob zplodil Jozefa, muže Marie, z niež narodil se jest Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 Protož všichni národové vod Abrahama až do Davida národuov čtrnáct a od Davida až do přenesenie babylonského národuov čtrnáct a od přenesenie babylonského až do Krista národuov čtrnáct. A tak všichni všichni národové od Abrahama až do Krista národuov čtyřidceti a dva.

Mt1,18 Ale Kristovo narozenie takto bieše: Když jest byla usnúbena matka jeho Maria Jozefovi, prvé, než se sjidechu, nalezena jest v břiše majíci z ducha svatého. Mt1,19 Ale Jozef, muž její, když jest byl spravedlivý, a nechtěl jie pronésti, chtěl jest tajně pustiti ji. Mt1,20 A když to mysléše, aj, anjel páně ve snách ukázal se jemu řka: Jozefe, synu Daviduov, neroď se báti přijieti Marie manželky tvé, neb což se jest narodilo v nie, z ducha svatého jest. Mt1,21 A porodíť syna a nazoveš jméno jeho Ježíš, neb on spasen učiní lid svuoj od hřiechuov jich. Mt1,22 Ale to všecko stalo se jest, aby se naplnilo, což řečeno jest od pána skrze proroka řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna v břiše mieti bude a porodí syna a nazývati budú jméno jeho Emanuel, jenž se vykládá S námi buoh. Mt1,24 A vstav Jozef ze spánie, učinil jest, jakož přikázal jemu anjel páně, i vzal jest manželku svú, Mt1,25 a nepoznáváše jie, až jest i porodila syna svého prvorozeného, i nazval jest jméno jeho Ježíš.

II. kapitola

Mt2,1 Protož když se jest narodil Ježíš v Betlémě Judově ve dnech Erodesa krále, aj, mudrci od východa slunce přišli sú do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest, jenž se jest narodil, král židovský? Neb sme viděli hvězdu jeho na východ slunce a přišli sme klanět se jemu. Mt2,3 Tehda uslyšav král Erodes, zbúřil se jest i vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A shromáždiv všecka kniežata kněžská i mistry lidu, tázáše se od nich, kde by se Kristus narodil. Mt2,5 A oni řekli sú jemu: „V Betlémě Judově, neb tak psáno jest skrze proroka. Mt2,6 A ty, Betléme, země Judova, nikoli nejsi najmenší mezi kniežaty judskými, neb z tebe vynde vuodce, jenž by zpravoval lid

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).