[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

se toliko rúcha jeho, zdráva budu.“ Mt9,22 Tehda Ježíš obrátiv se a vida ji, řekl jest: „Doúfaj, dcero, viera tvá tě zdrávu učinila.“ A uzdravena jest žena v tu hodinu.

Mt9,23 A když vjide do domu kniežete a uzřel trubače a zástup hlučící, pravieše: Mt9,24 „Odejděte, nebť nenie mrtva děvečka, ale spíť.“ I posmieváchu se jemu. Mt9,25 A když byl vyvržen zástup, všel jest a držal ruku její, i vstala jest dievka. Mt9,26 A vyšla pověst tato po všie zemi té.

Mt9,27 A když jdieše odtud Ježíš, šla sta za ním dva slepá, volajíce a řkúce: „Smiluj se nad námi, synu Daviduov.“ Mt9,28 A kyž přijide do domu, přistúpili sú k němu slepí. I řekl jest jim: „Co chcete, abych učinil vám?“ A oni řekli sú: „Pane, ať vidíme.“ I řekl jest jim: „Věříte li, že to mohu učiniti vám?“ Řkú jemu: „Ovšem, pane.“ Mt9,29 Tehdy dotekl se očí jich řka: „Podlé viery vašie staň se vám.“ Mt9,30 I otevřeny sú oči jich. I pohrozil jest jim Ježíš řka: „Vizte, aby žádný nezvěděl.“ Mt9,31 Ale oni vyšedše, ohlásili sú jeho po všie zemi té.

Mt9,32 A když oni vyjidechu, aj, obětovali sú jemu člověka němého, ďábelstvie majícieho. Mt9,33 A když vyvrže ďábelstvie, mluvil jest němý, i divili sú se zástupové řkúce: „Nikdy se jest tak neukázalo v Israheli.“ Mt9,34 Ale zákonníci praviechu: „V kniežeti ďábelském vymietá ďábly.“

Mt9,35 I obcházieše Ježíš města všecka i hrádky, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje všeliký neduh i všelikú nemoc. Mt9,36 A vida zástupy, slitoval se jest nad nimi, neb biechu trápeni a ležiece jako ovce nemajíce pastýře. Mt9,37 Tehdy die učedlníkóm svým: „Žeň zajisté mnohá, ale dělníci nemnozí. Mt9,38 Protož proste pána žni, ať pošle dělníky na žeň svú.

Desátá

Mt10,1 A svolav dvanácte učedlníkuov svých, dal jest jim moc nad duchy nečistými, aby je vymietali a aby uzdravovali všeliký neduh i všelikú nemoc. Mt10,2 A dvanácti apoštoluov jména sú tato: První Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zevný hřiešník, Jakub Alfeóv a Tadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Jidáš Škariotský, jenž i zradil jeho.

Mt10,5 Těch dvanácte poslal jest Ježíš přikazuje jim a řka: „Na cestu pohanskú neodcházejte a do měst samaritánských nevcházejte, Mt10,6 ale radějše děte k ovciem, kteréž sú zahynuly domu israhelského. Mt10,7 A jdúce kažte, řkúce, žeť se jest přiblížilo královstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte, ďábly vymietajte, darmo ste vzeli, darmo dajte. Mt10,9 Neroďte vlásti zlatem ani střiebrem, ani peněz na pásiech vašich, Mt10,10 ne tobolky na cestě, ani dvú sukní, ani obuvi, ani holi, neb hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 A do kteréhož koli města aneb hrádku vejdete, otěžte, kto by v něm hodný byl, a tu přebývajte, doniž nevýdete. Mt10,12 A vcházejíce do domu, pozdravte jeho řkúce: Pokoj tomuto domu. Mt10,13 A bude liť zajisté duom ten hodný, pokoj váš přijde naň. Pakli nebude hodný, pokoj váš k vám se navrátí. Mt10,14 A ktož koli nepřijme vás, ani uslyší řečí vašich, vyndúce ven z domu aneb z města, vybíte prach z noh vašich. Mt10,15 Věrně pravím vám, lehčejie bude zemi sodomské a gomorské v den súdný, než tomu městu.“

Mt10,16 „A aj, posielám vás jako ovce v prostřed vlkuov, protož buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 A vystřiehajte se od lidí, neb zradie vás v sněmiech a v školách svých bičovati budú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).