[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<2v3r3v4r4v5r5v6r6v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

královstvie nebeského, ale ktož činí otce mého vuoli, tenť vejde do královstvie nebeského. Mt7,22 Mnozí dějí mi v ten den: Pane, pane, však ve jméno tvé prorokovali sme a ve jménu tvém ďábly sme vymietali a v tvém jménu moci sme mnohé činili. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy neznal sem vás, odejděte ode mne všichni, ktož činíte nepravost. Mt7,24 Protož každý, ktož slyší slova má tato a činí je, přirovnán bude muži múdrému, jenž jest ustavil duom svój na skále. Mt7,25 I stúpil jest déšť a přišly sú řeky a duli sú větrové a obořili se na ten duom, a nepadl jest, neb založen bieše na skále. Mt7,26 A každý, ktož slyší slova má tato, a nečiní jich, podoben jest muži bláznivému, jenž jest ustavil duom svój na piesku. Mt7,27 I stúpil jest déšť a přišly sú řeky a duli sú větrové a obořili se na ten duom, i padl jest a byl pád jeho veliký.“ Mt7,28 I stalo se jest, když dokonal Ježíš slova tato, diviechu se zástupové nad učením jeho, Mt7,29 neb bieše uče je, jako moc maje, a ne jako mistrové jich a zákonníci.

VIII.

Mt8,1 A když stúpil s huory, šli sú za ním zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed, modléše se jemu řka: „Pane, chceš li, muožeš mě očistiti.“ Mt8,3 A ztáh Ježíš ruku, dotče se jeho řka: „Chci, buď čist.“ A ihned očištěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „Viz, nižádnému neprav, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který jest přikázal Mojžieš na svědectvie jim.“

Mt8,5 A když vjide do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prose jeho Mt8,6 a řka: „Pane, sluha muoj leží v domu, dnu trpě a zle se trápí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Já přídu a uzdravím jeho.“ Mt8,8 A odpověděv centurio, vece: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod mú střechu, ale toliko řci slovem, a uzdraven bude sluha muoj. Mt8,9 Neb i já člověk sem pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře. A diem tomuto: Jdi, a jde. A jinému: Přiď, a přijde. A sluze svému: Učiň to, a učiní.“ Mt8,10 A uslyšav Ježíš, divil se jest a jdúcím za sebú řekl jest: „Věrně pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Israheli. Mt8,11 Pravi zajisté vám, že mnozí od východu slunce i od západu přijdú a odpočívati budú s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském, Mt8,12 ale synové královstvie vyvrženi budú v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč a škřehot zubóm.“ Mt8,13 I řekl Ježíš centurionovi: „Jdi, a jakož si věřil, staň se tobě.“ I uzdraven jest sluha v tu hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzřel jest svekruši jeho, ana leží a zimnici trpí. Mt8,15 I dotekl se ruky jejie i osta jie zimnice. I vstala jest a posluhováše jim.

Mt8,16 A když by večer, obětovali sú jemu mnohé, ješto mějiechu ďábly. A vymietáše duchy slovem, a všecky, ješto se zle mějiechu, uzdravil, Mt8,17 aby se naplnilo, což řečeno jest skrze Izaiáše proroka řkúcieho: On nemoci naše vzal jest a neduhy naše nesl. Mt8,18 Ale vida Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal jest učedlníkóm svým jíti za moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mistr, vece jemu: „Mistře, pójdu za tebú, kamž koli pójdeš.“ Mt8,20 Die jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.“ Mt8,21 A jiný učedlník jeho vece jemu: „Pane, přepusť mi najprvé jíti a pochovati otce mého.“ Mt8,22 Ale Ježíš vece jemu: „Následuj mne a nechaj, ať mrtví pochovávají mrtvé své.“

Mt8,23 A když on vstúpi na lodičku, šli sú za ním učedlníci jeho. Mt8,24 A aj, hnutie veliké stalo se na moři, tak že lodička pohřižováše se vlnami, ale on spáše. Mt8,25 I přistúpili sú k němu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).