[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<2r2v3r3v4r4v5r5v6r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zlodějie nevykopají ani pokradú. Mt6,21 Neb kdež jest poklad tvój, tuť jest i srdce tvé. Mt6,22 Světedlnice těla tvého jestiť oko tvé. Bude li oko tvé upřímé, všecko tělo tvé světlé bude. Mt6,23 Pakli oko tvé bude křivé, všecko tělo tvé temné bude. Protož ač světlo, kteréž v tobě jest, tmy sú, ty tmy, kterak veliké budú?“

Mt6,24 „Nižádný nemuož dvěma pánoma slúžiti aneb zajisté jednoho v nenávisti mieti bude a druhého milovati, aneb jedno strpí a druhým pohrze. Nemuožete bohu slúžiti a sboží. Mt6,25 Protož pravi vám, neroďte pečlivi býti duši vašie, co byšte jedli, ani tělu vašemu, več byšte se obláčili; však duše viece jest než pokrm a tělo viece než oděv. Mt6,26 Hleďte na ptáky nebeské, žeť nesejí ani žnú ani shromažďují do stodol, a otec váš nebeský krmí je, však vy mnohem dražší ste nežli oni. Mt6,27 Ale kto z vás pomysle, muož přidati ku postavě své loket jeden. Mt6,28 A o rúchu pečlivi ste, znamenajte kvietie polnie, kterak rostú, nedělají ani přadú. Mt6,29 A pravi vám, že i Šalomún ve všie slávě své nenie oděn jako jeden z nich. Mt6,30 A poněvaž seno polnie, kteréž dnes jest, a zajtra do peci bývá vrženo, buoh tak odievá, čím viece vás, malé viery. Mt6,31 Protož neroďte pečlivi býti řiekajíce: Co budem jiesti, aneb co budem píti, aneb čím se odějem? Mt6,32 Neb těch všech věcí pohané hledají. Vieť zajisté otec váš, že těch všech věcí potřebujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé královstvie božieho a spravedlnosti jeho a tyto všecky věci přidány budú vám. Mt6,34 Protož neroďte pečlivi býti na zajtřejší den, neb zajtřejší den pečliv bude sám o sobě, neb dosti má den na své zlosti.“

VII.

Mt7,1 „Neroďte súditi, abyste nebyli súzeni, Mt7,2 neb v kterém súdu súditi budete, budete sami súzeni, a v které mieře měřiti budete, odměřeno bude vám. Mt7,3 I co vidíš drástu v oku bratra tvého, a břevna v oku svém nevidíš? Mt7,4 Aneb kterak dieš bratru tvému: Nechať vyvrhu drástu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém. Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno z oka tvého a tehdy prozříš, aby vyvrhl drástu z oka bratra tvého. Mt7,6 Neroďte svatého dáti psóm, ani mecte perel vašich před vepře, ať snad nepotlačie jich nohami svými, a psi obrátiece se, roztrhali by vás.“

Mt7,7 „Proste, a dáno bude vám, hledajte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřieno. Mt7,8 Neb každý, ktož prosí, béře, a ktož hledá, nalézá, a tomu, ktož tluče, bude oteviřeno. Mt7,9 Neb který jest z vás člověk, jehožto prosil by syn jeho chleba, zdali kamene podá jemu? Mt7,10 Aneb prosil li by ryby, zdali hada podá jemu? Mt7,11 Protož poněvadž vy jsúce zlí, znáte dobré věci dané dávati synóm vašim. Čím viece otec váš, jenž v nebesiech jest, dá dobré věci, ktož jeho prosie.“

Mt7,12 „Protož všecky věci, kteréž kolivěk chcete, aby vám činili lidé, tak i vy čiňte jim, toť jest zajisté zákon i proroci. Mt7,13 Vcházejte skrze těsknú bránu, neb široká brána jest a prostraná cesta, kteráž vede na zatracenie, a mnozí sú, ješto vcházejí skrze ni. Mt7,14 Kterak těskná brána a úzká cesta jest, kteráž vede do života, a málo jich jest, ktož nalézají ji.“

Mt7,15 „Pilně se vystřiehajte od falešných prorokuov, jenž přicházejí k vám v rúše ovčiem, ale vtrž sú vlcie hltaví. Mt7,16 Po skutciech jich poznáte je, zdali zbierají s trnie hrozny aneb z hložie fíky? Mt7,17 Tak každé dřevo dobré ovoce dobré činí, ale zlé ovoce zlé činí. Mt7,18 Nemuož dřevo zlé ovocí dobrých činiti, ani dřevo dobré ovocí zlých činiti. Mt7,19 Každé dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, vyťato bude a v oheň vrženo; Mt7,20 protož po ovoci jich poznáte je.“

Mt7,21 „Ne každý, ktož die mi: Pane, pane, vejde do

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).