[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jehož nejsem hoden obuvi nositi, onť vás křtíti bude v duchu svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto věječka v ruce jeho, a očistí humno své a pšenici shromaždí do stodoly, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitedlným.“

Mt3,13 Tehdy přijide Ježíš od Galilé k Jordánu k Janovi, aby se pokřtil od něho, Mt3,14 ale Jan zbraňováše jemu řka: „Já od tebe mám pokřtěn býti, a ty jdeš ke mně?“ Mt3,15 A odpověděv Ježíš, řekl jest k němu: „Nechaj nynie, neb tak slušie nám naplniti každú spravedlnost.“ Tehdy dopustil jest jeho. Mt3,16 A když byl pokřtěn Ježíš, ihned vstúpil jest z vody. A aj, otevřena sú jemu nebesa a viděl jest ducha božieho sstupujícieho a přicházejícieho naň, Mt3,17 a aj, hlas s nebe řkúci: „Tentoť jest syn muoj milý, v němž sem sobě zalíbil.“

IIII.

Mt4,1 Tehdy Ježíš veden jest na púšť od ducha, aby pokúšen byl od ďábla. Mt4,2 A když se postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom jest zlačněl. Mt4,3 A přistúpiv pokušitel, řekl jest jemu: „Jsi li syn boží, rci, ať kamenie toto chlebové budú.“ Mt4,4 Jenž odpověděv řekl jemu: „Psáno jest: Ne v samém chlebě živ jest člověk, ale v každém slovu, kteréž pocházie z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy vzal ho ďábel do svatého města a postavil jej na vrchu chrámovém. Mt4,6 A řekl jemu: „Jsi li syn boží, pusť se doluov, neb psáno jest, že anjelóm svým přikázal jest o tobě, a na rukú ponesú tě, aby snad neurazil o kámen nohy tvé.“ Mt4,7 Vece jemu Ježíš opět: „Psánoť jest: Nebudeš pokúšeti pána boha tvého.“ Mt4,8 Opět vzal ho ďábel na horu vysokú velmi a ukázal jemu všecka královstvie světa i slávu jich Mt4,9 a řekl jemu: „Tyto všecky věci tobě dám, ač padna budeš mi se modliti.“ Mt4,10 Tehda die jemu Ježíš: „Jdi, satanáši, neb psáno jest pánu bohu tvému: Budeš se modliti a jemu samému slúžiti.“ Mt4,11 Tehda opustil ho ďábel a aj, anjelé přistúpili a posluhováchu jemu.

Mt4,12 A když uslyše Ježíš, že by Jan byl dán do žaláře, odšel jest do Galilee, Mt4,13 a opustiv město Nazaret, přišel jest a přebýval v Kafarnaum v zámoří v krajinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze Izaiáše proroka: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cesta mořská za Jordánem Galilee pohanské, Mt4,16 lid, kterýž sedieše ve tmách, viděl jest světlost velikú a sedícím v krajině stienu smrti světlo vzešlo jest jim. Mt4,17 Potom počal jest Ježíš kázati a řéci: „Pokánie čiňte, neb se jest přiblížilo královstvie nebeské.“

Mt4,18 A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, uzřel jest dva bratry, Šimona, jenž slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, púštějíce sieť do moře, neb biechu rybáři. Mt4,19 I vece jim: „Poďte po mně a učiním vás, abyšte byli rybáři lidští.“ Mt4,20 A oni ihned opustivše sieti, šli sú za ním. Mt4,21 A pošed odtud, uzřel jiná dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, na lodí s Zebedeem, otcem jich, opravujíce sieti své, i povolal jest jich. Mt4,22 A oni ihned opustivše sieti i otce, šli sú za ním. Mt4,23 I obcházieše Ježíš všicku Galilei, uče v školách jich a káže čtenie královstvie a uzdravuje všeliký neduh i všelikú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšla jest pověst jeho po všie Syří i obětovali sú jemu všecky, kteříž se zle mějiechu, rozličnými neduhy a mukami zachvácené, i kteříž ďábelstvie mějiechu i náměséčníky i dnú zlámané, a uzdravil jest je. Mt4,25 I šli sú za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny desieti měst a z Jeruzaléma a z Židovstva a z Zajordánie.

V.

Mt5,1 A vida Ježíš zástupy, vstúpil jest na horu, a kdy sede, přistúpili jsú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).