[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slepí sú a vuodce slepých. A povede li slepý slepého, oba v jámu upadneta.“ Mt15,15 A odpověděv Petr, řekl jest jemu: „Vylož nám podobenstvie toto.“ Mt15,16 Ale on řekl: „Ještě i vy bez rozomu jste? Mt15,17 Nerozomiete, že všecko, což v usta chodí, v břicho jde a na chyšku se vypustie. Mt15,18 Ale které věci pochodie z úst, z srdce vycházejí, a ty věci poškvrňují člověka. Mt15,19 Neb z srdce člověka vycházejí myšlenie zlá, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádežové, křivá svědectvie, rúhanie. Mt15,20 Tyť sú věci, kteréž poškvrňují člověka, ale neumytýma rukama jiesti nepoškvrňuje člověka.“

Mt15,21 A vyšed odtud Ježíš, odšel jest do krajin tyrských a sidonských. Mt15,22 A aj, žena kananejská od končin těch vyšedši, volala jest řkúci: „Smiluj se nade mnú, pane, synu Daviduov, dcera má zle se od ďábla trápí.“ Mt15,23 Jenž neodpověděl jie slova. A přistúpivše učedlníci jeho, prosiechu ho řkúce: „Pusť ji, neb volá po nás.“ Mt15,24 A on odpověděv vece: „Nejsem poslán, jedné k ovciem, které sú zahynuly, domu israhelského.“ Mt15,25 Ale ona přijide, modlila se jemu řkúci: „Pane, spomoz mi.“ Mt15,26 Jenž odpověděv vece: „Nenie dobré vzieti chléb synuov a vrci psóm.“ Mt15,27 Tehdy ona vece: „Ovšem, pane, avšak i štěňátka jedie z drobtuov, kteříž padají s stoluov pánuov jich.“ Mt15,28 Tehda odpověděv Ježíš, vece jie: „Ó, ženo, veliká jest viera tvá, staň se tobě, jakož chceš.“ I uzdravena jest dcera jejie z té hodiny.

Mt15,29 A když jide odtud Ježíš, přišel jest k moři Galilejskému, a vstúpiv na horu, sedieše tam. Mt15,30 I přistúpili sú k němu zástupové mnozí, majíce s sebú němé, kulhavé chodiece, slepé, mdlé a jiné mnohé, a metali sú je k nohám jeho, a uzdravil jest je, Mt15,31 tak že zástupové diviechu se, vidúce němé mluviece, kulhavé chodiece, slepé vidúce, i velebiechu boha israhelského. Mt15,32 Ale Ježíš svolav učedlníky své, řekl jest: „Líto mi jest zástupuov, neb již tři dni trvají se mnú, a nemají, co by jedli, a pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.“ Mt15,33 I řkú jemu učedlníci: „Odkud tehdy na púšti nám chlebuov tak mnoho?“ Mt15,34 I vece jim Ježíš: „Kolik chlebuov máte?“ A oni řekli: „Sedm a málo rybiček.“ Mt15,35 I přikáza zástupu, aby sedli na zemi. Mt15,36 A vzem sedm chlebuov a ryby, a učiniv dieky, lámal jest a dával učedlníkóm svým, a učedlníci dali sú lidu, Mt15,37 i jedli sú všichni a nasyceni jsú. A což jest zbylo z otruskuov, zdvihli sú sedm košóv plných. Mt15,38 A bieše těch, ješto sú jedli, čtyři tisíce mužuov kromě dětí a žen. Mt15,39 A rozpustiv zástup, vstúpil jest na lodičku a přišel do krajin Maggedan.

XVI.

Mt16,1 I přistúpili sú k němu zákonníci a saduceové pokúšejíce jeho a prosili sú, aby znamenie z nebe ukázal jim. Mt16,2 Ale on odpověděv, vece jim: „Když bývá večer, řékáte: Jasno bude, neb črveno jest nebe. Mt16,3 A ráno: Dnes nechvíle, neb zardělo se smutné nebe. Mt16,4 Protož tvář nebe rozsúditi umiete, ale znamenie časuov nemuožete věděti. Pokolenie zlé a cizoložné znamenie hledá, a znamenie nebude dáno jemu, jediné znamenie Jonáše proroka.“ A opustiv je, odšel jest.

Mt16,5 A když jidechu učedlníci jeho přes moře, zapomenuli sú chlebuov vzieti. Mt16,6 Jenž jest řekl jim: „Hleďte a varujte se od kvasu zákonničieho a saducejského.“ Mt16,7 A oni mysléchu mezi sebú řkúce: „Že sme chlebuov nevzali.“ Mt16,8 Ale věda Ježíš, řekl jest jim: „Co myslíte mezi sebú, malé viery, že chlebuov nemáte? Mt16,9 Ještě nerozumiete ani pomníte pěti chlebuov mezi pět tisícuov lidu, a kolik ste košuov vzali? Mt16,10 Ani sedmi chlebuov mezi čtyři tisíce lidu, a kolik ste košuov vzali? Mt16,11 Proč nerozumiete, že ne o chlebu řekl sem vám: Varujte se od

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).