[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

muoj israhelský.“ Mt2,7 Tehdy Erodes tajně povolav mudrcuov pilně, ztazoval na nich času hvězdy, kteráž se jim ukázala. Mt2,8 A poslav je do Betléma, řekl jest: Jděte a pilně se ztěžte o dietěti, a když naleznete, vzkažte mi, ať i já přijeda klaniem se jemu. Mt2,9 Kteřížto když vyslyšechu krále, odešli sú, a aj, hvězda, kterúž biechu viděli na východ slunce, předcházieše je, až i přišedši stála svrchu, kdež to bieše dietě. Mt2,10 A vidúce hvězdu radovali sú se radostí velikú velmi. Mt2,11 A všedše do domu, nalezli sú dietě s Marijí, matkú jeho, a padše klaněli sú se jemu. A otevřevše poklady své, obětovali sú jemu dary: zlato, kadidlo a mirru. Mt2,12 A vodpověd vzemše ve snách, aby se nevracovali k Erodesovi, po jiné cestě vrátili sú se do krajiny své.

Mt2,13 Kteřížto když odjidechu, aj, anjel páně ukázal se ve snách Jozefovi řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a utec do Ejipta a buď tam, ažť i poviem tobě. Neb budúcie věc jest, aby Erodes hledal dietěte k zahubení jeho.“ Mt2,14 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho v noci a všel do Ejipta Mt2,15 i bieše tam až do smrti Erodesovy, aby se naplnilo, což jest rčeno skrze proroka řkúcieho: Z Ejipta povolal sem syna mého. Mt2,16 Tehda Erodes vida, že by oklamán byl od mudrcuov, rozhněval se jest velmi a poslav zbil jest všecky dietky, kteréž biechu v Betlémě i ve všech končinách jeho ode dvú letú a níže doluov vedlé času, na kterýž se bieše zeptal od mudrcuov. Mt2,17 Tehdy se jest naplnilo, což řečeno jest skrze Jeremiáše proroka řkúcieho: Mt2,18 Hlas na výsosti slyšán jest, pláč a kvielenie mnohé, Ráchel plačíci synuov svých, a nechtěla jest utěšiti se, neb nejsú.

Mt2,19 A když umřel Erodes, aj, ukázal se anjel páně ve snách Jozefovi v Ejiptě Mt2,20 řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země israhelské, neb sú zemřeli, kteříž hledáchu duše dietete.“ Mt2,21 Kterýžto povstav vzal jest dietě i matku jeho a přišel do země israhelské, Mt2,22 a uslyšav, že by Archelaus kraloval v Židovstvu miesto Erodesa, otce svého, bál se jest tam jíti. A napomenut sa ve snách, odšel jest do končin galilejských. Mt2,23 A přišed přebýval v městě, ješto slove Nazaret, aby se naplnilo, což řešeno jest skrze proroky, že Nazaretský nazván bude.

III.

Mt3,1 Tehdy v těch dnech přišel jest Jan Křtitel, káže na púšti židovské Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, neb se přiblíží královstvie nebeské.“ Mt3,3 Tentoť jest, jenž jest pověděn skrze Izaiáše proroka řkúcieho: Hlas volajícieho na púšti: Připravte cestu páně, čiňte stezky jeho. Mt3,4 A on Jan mějieše rúcho z srstí velblúdových a provázek kožený u bedr svých a pokrm jeho bieše zelina a stred lesnie. Mt3,5 Tehdy vycházieše k němu vešken Jeruzalém a všecko Židovstvo i všecka krajina podlé Jordána Mt3,6 a křtiechu se od něho v Jordáně, vyznávajíce hřiechy své. Mt3,7 A uzřev mnohé z zákonníkuov a z saducejských přicházejíce ke křtu jeho, řekl jest jim: „Pokolenie haduov násilnorodných, kto jest vám ukázal, abyšte utekli od budúcieho hněvu? Mt3,8 Protož čiňte hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neroďte řékati sami v sobě: Otce máme Abrahama. Neb pravi vám, že mocen jest buoh z kamenie tohoto zbuditi syny Abrahamovy. Mt3,10 Již zajisté sekyra k kořenu dřeva přiložena jest, protož každé dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, vyťato bude a v oheň puštěno. Mt3,11 Já zajisté křtím vás u vodě ku pokání. Ale ten, jenž po mně přijde, silnější mne jest,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).