Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<48v49r49v50r50v51r51v52r52v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[50v]číslo strany rukopisuv spasitedlné truchlosti, ješto by sě jim pak obrátila u věčnú radost, netbajíc, co potom bude, obrátie sě milostí k světu. Ale milostivý Hospodin vida, ano netbají naň, marnost milujíc, však odvolává rozličně k sobě, abychom sě navrátili. Někdy hrozí a často i učiní to, jímž hrozí, jakož tam die skrze proroka k takové duši: Řekla s’, pójdu po svých milovníciech. Aj, jáť tvé cěsty zatýním trním a kamením zavalém je a té své cěsty nenalezneš. Mnohýmť to činí Pán Hospodin, ež když by chtěli po světu státi, nebudú moci, v chudobu vpadnúc nebo v nemoc, nebo něteré potkají v tom protivné pótky. A tak svatý Augustin pravieše: Všechna má neřádná kochánie ohořičil[be]ohořičil] ohyryczyl jsi mi, hořkostmi osuv, abych poznal, chci li sě právě utěšiti, [ež]text doplněný editorem nemohu jinde, jediné v tobě. Slibuje také Hospodin duši, ač jest i zašla v milost tohoto světa, navrátí li sě, ež jí zapomene té nepravosti. A tak die skrze Jeremiáše: Zšeředila s’ sě se mnohými milovníky, avšak sě ještě navrať ke mně! Navrať sě, odvrácenice, a neodvrátímť své tváři od tebe. A obrátí li sě duše k Bohu, odtrhnúc od světa milost, řkúc v pokánném zarmúcení k těm světským věcem, k nimž bieše milost obrátila: Odstupte ode mne, ať hořce pláči. V tomť sě skoná usnúbenie Bohu duše sbožné, ješto j’ počátek té svaté nebeské duchovné svatby.

Druhé jest, ješto po usnúbení příslušie k svatbě, ež chot své choti posielá dary, dává jí rozuměti po těch dařiech, ež jest bohat, a k své ji líbosti dary těmi osdobuje. Takéž Hospodin tu duši, ješto j’ milost k němu jedinému obrátila, daruje dary svými, rozličnými šlechetnostmi, aby sě líbila jemu viecež viecež a aby poznala velebnost jeho. A když bude tak duše sbožná okrášlena a vzbohacena dary božími, ješto j’ dřéve, donidž sě nebyla k Bohu obrátila, Písmo ji zlú kóží, nestydatú nazývalo: to ji pak nazývá přietelnicí boží,

X
beohořičil] ohyryczyl
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).