Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<49v50r50v51r51v52r52v53r53v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[51v]číslo strany rukopisusnažné žádosti milovná duše bez rozpači, tuť pak dokoná Bóh s ní tu svatbu, ješto sem byl řekl, že j’ třetie, ješto sbožné duše s Bohem příslušie k tomu věčnému manželstvu svatému v spojení odivné jedné svaté milosti, když die Hospodin k takové duši podlé slov proroka Jeremiáše: Vzpomenulť jsem na tě, slitovalť jsem sě nad tvú mladostí, vida milost oddanie tvého, a ež s’ šla po pusti po mně. Neb obrácenie duše k Bohu, toť móž býti k mladosti jejie obráceno; a milost oddánie k tomu, ež mysl v tom již ustanoví; a ež jde po Bohu po pusti, k tomu, ež málo jich vidúc, by netbali světa, však ona sě nerozpačivši i mezi těmi, ješto Boha jako opustili, po světu stojiec, šla po Bohu. Tuť bude nic v odplatě nezapomenuto u věčné chvále, co j’ kto snesl práce, tesknosti neb učinil dobrého v boží milosti a v službě jeho. Tuť na té svatbě všecky ulice Jeruzalema nebeského zlatem budú postřěny, jakož knihy pravie Dobešovy, a všudy bude slyšeti hlas veselé, ano zvučie a zpievají: Alleluja! Tu chot boží potká zástup zpěvákóv chvály božie, jakož to slíbil Hospodin skrze Izaiáše proroka řka: Pieseň vám bude jako hlas města, ješto j’ Bohu posvěceno, a bude radost srdce jako toho, ješto jde s pištci, aby všel v dóm Hospodinóv k mocně silnému Bohu izrahelskému. Cožť sě mluví o té nebeské svatby radosti, všeť jest nad to, nežť móž býti kterú řečí ukázáno. A toť ti vidie, ješto jsú tam již, ež ani jest vídalo oko, ani ucho slýchalo, ani kdy člověku na srdce vešlo, co j’ Bóh připravil těm, ktož milují jej. A to, že j’ tak, vidúc, mohli by řéci: Jakož jsme slyšeli, tak sme viděli v městě Boha našeho. Protož již jsme Bohu jmenem usnúbeni, křestěné slovem a něteří i nad to chceme duchovní slúti. É, dajme Bohu i svá srdce usnúbiti, i dajme povolenie své, abychom na věky jeho byli! A vděčně přijímajme dary jeho a k svému jich dobrému užívajme, abychom sě slíbili jemu!

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).