Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<31r31v32r32v33r33v34r34v35r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

utěše[33r]číslo strany rukopisunie. Blaženi, ktož jsú živi a mají pro Krista zbiti býti; blažená břicha, ješto jsú takové nosila; blažené prsy, ješto je krmily, a blažené slzy, ješto když jsú prolity, učištěnie učinily. Neb matery těch svatých dietek v svých slzách jsú učištěny a v své krvi ty svaté dietky. Matery trpěly jsú v muce dietek; neb meč, ješto j’ probodl jich dietek těla, přišel jest k srdci i materám. A když jsú spolčily v utrpení, mají spolčiti i v odplatě. Avšak tu řku: Byť která byla pro bezpřémnú žalost pohasla v boží milosti, nebylať by jí ta žalost odplaty přinesla a učištěnie. Neb jakož jest dobrým všecko pomocno k dobrému, takež zlým k zlému. Protož i v radosti i v žalosti vzdy j’ třeba opatrnu býti, aby nepohasla k Bohu milost.

Druhé chci dotknúti toho, kak jest skonal ten nemilostivý král a ukrutný. Tak jest psáno o něm, že j’ u přeukrutné a ohavné bolesti sšel s tohoto světa a ta muka byla j’ jemu počátek pekla. I to j’ byl naň Bóh přepustil, že j’ třem svým synóm smrt učinil a byl i svých dětí vražedlníkem. A když byl lidu rozličně těžek, věda, ež by ho, když umře, nepykali, kázal mnohým znamenitým, aby inhed toho dne, jakž on umře, jim smrt také učinili, aby, ač by jeho lid nepykal, aspoň zbitých svých přátel. A že j’ byl tak ukrutné mysli, ovšem ukrutnú smrt Bóh naň přepustil. Téžměř v každém údu ono jiný jměl neduh a ono jiný. A když lékaři chtěli z jednoho neduhu pomoci jemu, jiných neduhóv posilnili, tak ež i lékařóv několik kázal na smrt dáti, ež jsú bolest jeho obtěžovali. A když trál dlúho v tom hubenstvie, žádaje smrti a nemoha jie jmieti, až najposlé dosáh štpice kakés neb nožíka, zabil sám sě. Pravieť to mistři u přirození, ež zvieřata přirozenie dobrotivého lehčejší smrt jmievají než ta, ješto jsú ukrutného. A tak labuť zpievá, chtiec umřieti, a lev pláče, jakž pravie o nich. A tiem činem i lidé dobrotiví lehčejie mrú než ukrutní. Ale abych v tak neveselé neostal řeči, navraci sě v řeč kratochvilnější o mládencích.

Třetie o odplatě těchto blažených dietek znamenajte. Divně j’ súd boží v mládencích

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).