Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<32r32v33r33v34r34v35r35v36r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[34r]číslo strany rukopisuco pro Krista, aneb ač netrpie smrtí, ale jsú úmysla toho, ež by trpěti chtěli, jakož sem řekl v ono[…]text doplněný editorem, ež ty svatý Jan znamenává; ale dietky bez rozumu nevědúc, proč trpie, divné jest, ež jsú počteny mezi vítězi svatými. Ale v tom jest Bóh ukázal, ež ve všecky jest odplaty bohat a ež viece móž jeho milosrdie než ukrutnost Herodova. Když jim jest Herodes svú ukrutností pro Krista odjal život tento, Kristus svú milostí u pravdě j’ jim dal život onen. A jakož v Starém zákoně probytečen byl dietkám obřez a křest v Novém i bez jich vóle, bez jich úmyslu, takež i těmto smrt pro Krista probyla jest a jsú milostí boží oslaveny ty nevinné dietky a v své i jedné poškvrně nenalezeny.

Již jste slyšeli lest a ukrutnost zlého krále a nevinných dietek malých smrt pro Krista, a co j’ potkalo zlého toho ukrutníka, a ež dietky nevinné chválu mají i smrt trpěvše. Rozumějte, ežť vzdy má své črt, ještoť vzbúzie proti pravdě, když by sě co dobrého počalo, chtě zatratiti, ale Pán Bóh zachová, což chce. Tak za mé paměti bieše vzbudil proti Kunrátovi, šlechetnému pravdy božie kazateli, řkúc, by byl apostota, ež falešného duchovenstvie lest ukazoval a učil, co j’ pravda. Tak i protiv dobrému Milíčovi. A ještě zlí zle o nich mluvie, ale křivdu. A jsú také, ješto by rádi, by i to bylo, ješto já píši, utopeno, ješto sě jim chce, aby jen sami múdři viděni byli. Ó v kakém jsú ti nebezpečenství, ješto lestně sě pravie duchovními, a jen v postavě ukazují duchovenstvie, ano svět v srdci, hrdost, cti žádost bezpřémná, lakomstvo a najvětšie péče, aby to jměli, co j’ tělu líbo! Brzoť lestný úmysl v zevné zlé vpadne a v ukrutnost. Nebť zlost dokona oslepí srdce, a bývá božím přepuštěním, ež, kto j’ v šeředství, ež zšeředí sě ještě viece a ze zlého v horšie vpadne. Jako Herodes z té lsti, ješto falešně do sebe ukazoval, by sě chtěl také v dětinství Kristu pokloniti, upadl v tu zevnú ukrutnost, ež zbil tak veliké množstvie dietek. Avšakť čas příde, ež ižádnému zlému nebude dobře, ani komu dobrému zle bude. Pomáhajž nám, Hospodine, bychom byli v dobrých počtu!

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).