Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<31v32r32v33r33v34r34v35r35v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[33v]číslo strany rukopisutěchto […]text doplněný editorem Prvé dal jim čest rytieřstvie nežli rozum, prvé korunu než své vóle podlé rozmyslu užívati. Co j’ to jiného, jen ež podlé své neobsežité múdrosti Pán Hospodin chce vše jmieti. Dobře kostel zpievá o slavném dietěti o Ježíšovi: Mlád jsa, uměl jest k silnému boji. Aj, vlitím své milosti v srdce králóm oněm ode vschod slunce přitáhl je, aby sě královstvu jeho poklonili a vrátili sě do svých zemí. Pro něž hrdému zemskému králi, světskú milostí oslepenému, krutá závist vrtala srdce, ež dietě malé v plenkách leže, to svú mocí a múdrostí zpósobilo, jehož on nemohl, na králové stolici sedě v královém rúše, meč i zlato maje, aby kohož nemóž přemoci dary, mečem přemohl, a kohož by meč jeho nepodrobil, aby toho dary uvázal; neb on chtěl, aby ti hosté, pílně sě vztiežíc, o dietěti pověděli i jemu, kde by bylo, a dietě malé v chudých plenkách jinému chtělo, a oni k vóli dietěte vóle královy nenaplnili. Aj, král zemský počíná boj proti Kristu v lstivém srdci, mysle smrt jeho. Ale múdré dietě odvedlo to a zbořilo králóv úmysl, když naučením anděla tito hosté vrátili sě do svých vlastí jinú cěstú, zlému králi tajemstvie božieho, ješto j’ chtěl utajno do času jmieti, nezevivše. Z něhož většie sě zlost v zlém vzbudila. Ale vizme, mysl přiložiec k tomu, kak divným vítězstvem chce v novém královstvu dietě toto svítěziti, kakovéť jest honce poslalo před svým rytieřstvem, ješto svú pótku sdrževše, svítězili a jmají čest vítězovú v královstvu jeho! Zbiti světu zemřeli a jsú vítězi, a i sám jest potom pak svítězil. A všecko vojsko jeho nemóž jinak vítězstva jmieti, jen smrt projda a přemoha ve jmeni jeho. Ne zlým sě za zlé oplácejíc, ale zlé trpiec, vítězi budem vojska toho. Ale divné jest, ež tyto malé dietky učiněny jsú honci přední vojska toho a počteny za vítěze, ani ještě nemohly smysla a rozumu užívati, ani vólí svú vlásti. Že j’ svatý Štěpán rytieř Kristóv, to j’ znamenité, neb jiní svatí mučeníci neb ktož koli, ješto z úmysla trpie

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).