Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[28r]číslo strany rukopisudie svatý Bernart: Nenieť, jehož by sě za dietky malé, ješto po křstu sejdú, báti bylo, donidž nevezme vóle svobodnosti a moci v rozmyslu. Kto j’ svatým křstem obmyt, nebude od milosti Jezukristovy odlúčen, ale pod boží rukú bezpeč bude svú obranú. A když bude již vycházeti z nerozumu, ještě nic násilím nevydře jeho od božie milosti. Ale upadne li svú vólí u vinu, jižť nebude druhé sě ke křstu navrátiti, ale musí učištěnie dobyti svým úsilím. Neb jakož podlé božieho ustavenie dietě, ješto j’ vinno ne z své viny, v dosti učinění jiného móž té viny prázdno býti: takež spravedlnost božie potřebuje, ktož sě poskvrní sám svú vinnú, aby svým dosti učiněním učistil sě. Ale tomu slušie rozuměti, ež i křest prvého omytie i pokánie, ješto j’ druhé omytie hřiešnému, jen z prolitie drahé krve Syna božieho vzalo j’ moc, ež móž hřiechóv očistiti. A to j’ tu znamenáno, ež po křstu jsú nebesa inhed otevřěna, ež když Kristus po křstu vyšel z vody, nebesa byla otevřěna.

Druhým jsú nebesa otevřěna, ješto ač jsú sě opět hřiechem po prvém krstu zšeředili, ale učistie sě pokáním pravým. A to učištěnie jest křest druhý a móž býti opět a opět, kolikrátž by koli hřiešný věrně pykal své záviny a pokáním hodným učinil dosti. A to j’ v onom vidění svatého Petra znamenáno, ež pokáním učistilým jsú nebesa také otevřěna. Neb jakož tam v onom prostěradle čistá byla zvieřata i nečistá, a řečeno bylo jemu, aby zabie jedl a neřekl, by nečisté bylo, co j’ Bóh učistil, a pak to prostěradlo se vším tak v nebe vzato: takež jsú v cierkvi svaté i nečistí, ale pokáním budú učištěni a jako zabita v nich bude nečistota, nemá býti řečeno, by nečistí byli, ješto j’ je Bóh tak učistil; neb i tiť budú do nebes vzeti. Ale ne leckakésť má pokánie býti, ješto by nebesa inhed otevřělo. Máť hodnie býti podlé miery, počtu a váhy prohřěšenie. A dieť Písmo: Skrze něž jest kto hřešil, v tom má trpěti. A opět psáno j’ v Apokalypsí: Jelikožť sě j’ vzvýšila byla v rozkošech, tolik muk dajte jí! A také králová Hester dala j’ příklad pokánie pravého; čte sě o ní, ež trháním svých vlasóv s sebe ta miesta naplnila, na nichž

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).