Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[235v]číslo strany rukopisuhněv[if]hněv] nyew přemoci uklidností, an[ig]an] n pálí srdce; lakomstvo odehnati, ano táhne mysl; hbitá[ih]hbitá] taa žádost kypru a črstvu[ii]črstvu] ſtwu býti, ano lenost vieže[ij]vieže] wije svými okovami; přemoci tělesné žádosti a jsúc v těle. Aj, ve všem v tom čím[ik]čím] czynij kto pro boží milost viece přemóž nesnadnosti, u větší cti povýšen bude v odplatě nebeské radosti. Amen.

Na svatého Matěje apoštola.

Padl jest los na Matěje a přičten jest k jedenácti. Když zahynul Judáš prorádce, dva postavili, kterého by chtěl Bóh voliti druhýmnadcet apoštolem miesto Judáše. Tu padl los na Matěje a přičten jest k jedenádcti. Nechajíc řeči, kterým by to stalo sě losem, neb nic o tom nepraví Písmo, chci něco řéci o tom, ješto Bóh z své milosti každého jako losem kakýms uvede […]text doplněný editorem[130]poškozený text losu svatých. Neb jakož die jinde svatý Pavel, losem jsme povoláni a přichystáni podlé úmysla božieho[il]božieho] bozzij, ješto vše činí radú [své]text doplněný editorem vóle, abychom byli k chvále[im]chvále] chle[131]slovo na rozhraní dvou řádků slavnosti jeho. Neb Hospodin[in]Hospodin] podyn, jakož svatý Augustin[io]Augustin] auſtyn[132]slovo na rozhraní dvou řádků pokládá, v své dobrotě[ip]dobrotě] dotye[133]slovo na rozhraní dvou řádků, aby všichni přišli[iq]přišli] przyſſl ku poznání jmene jeho a účastni byli dobroty jeho[ir]jeho] ge, všecky volá, ižádného nezavrha[is]nezavrha] zawrha, ižádného nemina[it]nemina] nemna[134]slovo na rozhraní dvou řádků, všem skýtá své dary[iu]dary] da. A to jeho povolánie, jakož[iv]jakož] y rozličné rozličně zove[iw]zove] zo i k rozličným činóm nebo[ix]nebo] n stavóm, onoho túto příčinú[iy]příčinú] prznvv[135]slovo na rozhraní dvou řádků a onoho túto, já miením[iz]miením] mnym[136]slovo na rozhraní dvou řádků těmi losy, ješto Bóh[ja]Bóh] b mezi vše mece. Ač i ne[jb]ne] n všichni[jc]všichni] ſychny svých losóv přijímají[jd]přijímají] przmagij[137]slovo na rozhraní dvou řádků, skrze něž by vešli[je]vešli] vſli[138]slovo na rozhraní dvou řádků pomocí božie milosti[jf]milosti] myl v los věčné chvály s svatými[jg]svatými] ſtymy[139]slovo na rozhraní dvou řádků jeho. Ale správně[jh]správně] ſprawny by jmělo hrozno býti vóli[ji]vóli] li sě boží protiviti a nevzieti[jj]nevzieti] nwzyety[140]slovo na rozhraní dvou řádků losu svého, toho stavu[jk]stavu] u, toho účinku něterého[jl]něterého] nyeter, k němuž koho volá Hospodin[jm]Hospodin] hſdyn[141]slovo na rozhraní dvou řádků, k němuž jedná koho[jn]koho] ko [a]text doplněný editorem pósobí[jo]pósobí] oſobij dávaje […]text doplněný editorem

X
ifhněv] nyew
igan] n
ihhbitá] taa
iičrstvu] ſtwu
ijvieže] wije
ikčím] czynij
ilbožieho] bozzij
imchvále] chle
inHospodin] podyn
ioAugustin] auſtyn
ipdobrotě] dotye
iqpřišli] przyſſl
irjeho] ge
isnezavrha] zawrha
itnemina] nemna
iudary] da
ivjakož] y
iwzove] zo
ixnebo] n
iypříčinú] prznvv
izmiením] mnym
jaBóh] b
jbne] n
jcvšichni] ſychny
jdpřijímají] przmagij
jevešli] vſli
jfmilosti] myl
jgsvatými] ſtymy
jhsprávně] ſprawny
jivóli] li
jjnevzieti] nwzyety
jkstavu] u
jlněterého] nyeter
jmHospodin] hſdyn
jnkoho] ko
jopósobí] oſobij
130poškozený text
131slovo na rozhraní dvou řádků
132slovo na rozhraní dvou řádků
133slovo na rozhraní dvou řádků
134slovo na rozhraní dvou řádků
135slovo na rozhraní dvou řádků
136slovo na rozhraní dvou řádků
137slovo na rozhraní dvou řádků
138slovo na rozhraní dvou řádků
139slovo na rozhraní dvou řádků
140slovo na rozhraní dvou řádků
141slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).