Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[236v]číslo strany rukopisu[…]text doplněný editorem[144]poškozený text [či]text doplněný editoremsté studnice zóstana, kopá nehodné čisterny, ješto vod nemohú držeti. Neb světskému utěšení nelze jest tráti. A tak když proročie písmo neb kazatelé neb Bóh v srdci z hřiechóv kárati bude, toť jest los jeden. Ten přijmi hřiešný a oprav sě. Druhý los, když pokutú hroziti bude, ukazuje v písmě, neb když zevně zlého někoho porazí pokutú znamenitú, ež nenechá zlého bez pomsty. A tak mnoho j’ psáno velikých pomst božích nad hřiechy, mnoho hróz proročích pro hřiechy. A tak die žaltář: Jen ač sě obrátíte, vyňalť jest svój meč, natáhlť jest své lučiště a přihotovalť je jest; a v němť jest připravil nádobie smrti. A v Mojžiešových knihách die těm, ješto hřiechu neostanú: Rozmnožíť Hospodin rány tvé, rány veliké, ješto věčně tráti budú, a rány najhoršie, a obrátím[145]v rkp. první osoba místo třetí v tě to vše, ješto sem tiem byl Ejipt súžil. A držeti sě tebe bude všeliký neduh i ty rány, ješto nejsú psány v knihách, přivede Hospodin na tě. Třetím činem jako los třetí dává Hospodin, skrzeňž by něteří k němu přišli. To tak bývá, ež někoho svět nebude tbáti, a on by rád byl slúžil světu, by svět mohl jmieti k své líbosti, až jej Hospodin jako nalezne svú milostí, an hladovíť, nemaje od světa, jehož žádá; a pokrmí jeho svým slovem a posílí svú milostí, ež také nebude na svět tbáti a bude sě držeti Hospodina. Čtvrtým činem přivodí něteré Hospodin, ten los jim dada, aby jím vešli v los svatých, ež přepustí nemoc, jíž jej skrotí, aneb něco naň přepustí protivného, ež sě v tom nezščestí světském a v té žalosti rozpomene, kak jest nemúdré naději svého dobrého v tomto světu vložiti; i obrátí sě k Hospodinu. O takových die Hospodin skrze proroka:

X
144poškozený text
145v rkp. první osoba místo třetí
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).