Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[205r]číslo strany rukopisuneb proviniti, nestojiec v počatém dobrém, ež by nebylo na tom sbožném kvasu věčně býti, kdež u věčném pokoji Kristus své zsadě, každého v hodné cti jemu, jda bude[gx]bude] budem jim pochotnost nebeské radosti rozdávati. Protož zovme toho milého přietele modlitvú i vší žádostí, milujme věrně spasitele svého a budem od Otce jeho milováni; a přídúť k nám a učinieť u nás bydlo, a dadieť nám svój duch zde k utěšení, ještoť u nás ostane a v nás bude a všemu nás naučí potřebnému k spasení. A pak v svój čas ten host drahý takéť nás odzove a budem s ním kvasiti věčně v radosti královstva nebeského. A toho nám pomoz, Hospodine!

První středu v postě.

Zvučte v trúbu na hoře Sion, ať póst svatý učiněn bude! Miesto epištoly čtu řeč proročí, řeč tuto; neb dnes póst dní čtrdcát máme počieti. I vidíme dnes věci něteré znamenité v kostele: Jedno, ež jsme oponú od oltáře velikého odhrazeni; druhé popel béřem na své hlavy; třetie jmenujíc svaté, k každému voláme, aby za ny Boha prosil. Toť nenie nikteréž darmo. Nechť krátce dotknu každého toho, než o postu v delší řeč vejdu. Skrze to, ež nás opona dělí od oltáře velikého, rozumějme, ežť nás od Boha dělé hřieši naši, jakož die svatý Augustin: Hřieši moji dělé mezi mnú a tebú, Hospodine. Protož své hřiechy máme příčinú ku postu. Ješto pak na hlavy popel béřem, jest napomenutie ku pokoře, abychom pomniec, ež jsme popel a v popel sě máme navrátiti, hrdosti k mysli nepřipúštěli. A také máme toho svědečstvo z Písma, ež pokora ta, ješto sě kto jmá za popel, jakož i jest, s postem zbavuje hněvu božieho. Aj, král z Ninive, když volal prorok, ež sě má město převrátiti, vzal pokoru s postem; složiv rúcho

X
gxbude] budem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).