Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pa[154v]číslo strany rukopisumatujíc umučenie, jako pro ny v člověčství našem ráčil trpěti, dnes zvláště kostel hlasně volá, mši počínaje a die: My sě máme svelíčeti v kříži pána našeho Jezukrista, v němž jest spasenie, život i vzkřiešenie naše, skrzeňž jsme spaseni i vyproštěni. A jistě ni v čemž nenie pravé naše sveličenie, jediné v kříži a v tom, že j’ za ny trpěl pán náš Kristus. Skrze své i jedny šlechetnosti nemohli bychom k věčnému životu přijíti a z smrti býti vykúpeni. To svatý Pavel obmyšlévaje, die: Bóh toho nedaj, bych sě v čem svelíčal jiném, jen v kříži pána našeho Jezukrista, křížem mieně všecko jeho utrpenie, všicku práci, všicku jeho nepohodu a nepokoj, co j’ snesl pro ny od dětinstvie, až pak i smrtí dokona ten kříž, na dřěvě byv ukřižován. A tu otevřěn bok jeho svatý, abychom zřěli k srdci jeho, kak jest nás miloval, ež svú smrtí zbořil smrt naši, aby svým vzkřiešením opravil náš život. Protož jen skrze kříž Jezukristóv i my i ty šlechetnosti, ač máme které božím darem, jsme obživeni. V tom sě nám jest svelíčeti. Á, co j’ chvalných muží v šlechetnostech přirozených zahynulo, ješto, když sú nepřistúpili ku pomoci svatého kříže, nejsú jim nebeská vrata otevřěna, ješto nejsú nasyceni rozkošného poznánie pravdy a v bludném zóstali zapeklení! Měj kto všeliké bohatstvie i duchovné i tělesné, nelze j’ sě jemu od věčné smrti vykúpiti, v níž jest vpadl náš prvý otec, od něhož jdem v přirození již porušeném, leč z těch bude, ješto jsú krví a smrtí na svatém kříži Syna božieho vykúpeni. A zdali Job v svých činech spravedlný nebyl i mohutný v světské sbožie, avšak pravieše: V pekelnú hlubinu všecko j’ mé sešlo. Ale že j’ čekal věrú spasitele, jenž by odvážil výplatu za své na vahách svatého kříže, spasitel

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).