Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[159v]číslo strany rukopisuduši, v tělesnéj tesknosti čekaje smrti, až sě krvavý pot řítil s něho, a kakú j’ bolest trpěl visě na kříži; tak tělesné libosti vzteklú bujnost potlačíš v sobě. Bude liť hněv točiti tebú, patř, s kakú j’ pokorú, s kakú mysli uklidností strpěl Kristus svázanie, zplvánie, bičovánie, až i na kříži oběšenie! Bude liť těžko a protivno býti v něčiem poslušenství, patř, kak byl Kristus svéj matce poddán a Jozefovi, a dal sě v poslušenstvie i nepřátelóm, šel pokorně, jakž kázali, od Annáše k Kaifášovi, pak před Piláta, pak před Heroda a opět za sě, až jich kázaním i na smrt šel; a sám nesl svój kříž, lehl na kříži, aby jej roztáhli, jakž by chtěli. A která jest pýcha nebo hrdost, kto by pílně obmyslil pokoru Syna božieho, by nemohl jie potlačiti? Kterého li hněvu nemohl by v sobě pohasiti, vida takú uklidnost pána svého? Co li j’ kde dobrého, by toho v kříži pána našeho Jezukrista nalézti nemohl? Chce li kto nalézti múdrost a poznati, co j’ dlužen otci a mateři, vezři na kříž; uzříš, že j’ Kristus své mateře nezapomenul, ale poručil ji jinému miesto sebe. Chceš věděti, zaslúží li co svých hřiechóv seznánie a žádost božie milosti táhnúc již k smrti, patř na kříž; tu uslyšíš, ano lotru, ješto j’ sě věrně hřiešným seznal a u vieře milosti žádal, ráj rozkoši toho dne jemu slíben! Nemníš li, by pravý byl člověk Kristus, patř na kříž; uzříš, ež umřěv zaplatil právo našeho přirozenie. Chceš znamenati, ež jest také i Bóh pravý, znamenaj kříž, kakť vešken stvor žělé jeho jako svého stvořitele: slunce sě zatmilo, země sě třásla, tak ež onen pan centurio vida ty divy při jeho smrti vece: Věrně Syn boží bieše toto. Chceš li jist i toho býti, že j’ také jměl Kristus pravú duši člověčí, jako i tělo, patř

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).