Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[133r]číslo strany rukopisuchú, chlúbú pohýříme neb kolikrát, a též o jiných úhlavních hřiešiech; jedniem li činem protiv bližniemu, protiv sobě, protiv Bohu, zrakem, sluchem i jinými čichy tělesnými, řečí i skutkem? A pakli bychom ukrotili tělesné čichy a držěli v pravdě, kto sdrží srdce, jehož myšlenie na však čas pochýleno jest ke zlému? A pakli j’ kto, ješto nevidí množstvie svých hřiechóv, toť to činí, ež sám v sě vnitř nevejde. A protož die Bóh, jako j’ řekl Ezechielovi: Vejdi vnitř a uzříš ohavné věci. A on všed uzřěl: naliť podobnost všech nečistých žiežel a všěcka ohavnost zvieřat, obrazi nečistí po stěně byli zmalováni. Točíš viděl ohavu hřiechóv prorok boží, vnitř všed v chrám boží, točíš v duši, a podobnost všie ohavné věci a obrazy zmalované nečistých bohóv. Neb ač kto skutkem sě vraždy neb smilstva nedopustí, ale snad nenávist má k někomu, ješto jest podobnost vraždy; aneb v mysli oblibuje takové věci, ješto k smilstvu táhnú, a jako obraz té postavy v mysli drže, ješto ho dráždí k té líbosti; a tak i o mnoho jiném, ež ktož chce, vejda vnitř v svú mysl, znamenati, nalezne podobnost a obrazy téřměř všěch úhlavných hřiechóv, ješto j’ obliboval, povolil, myslí sě pokochal, ač sě j’ kto skutku nedopustil. A tak, když ty obrazy a podobnosti ohavných věcí viděl prorok, řečeno jemu: Když sě obrátíš, ještě uzříš větší ohavu. Neb čímž sě kto plnějie obrátí k Bohu a hlúbe v sě vejde, tiem viece světlem pravdy svých hřiechóv uzří. Protož svatý Bernart mluvě o téjto řeči Ezechielově die: Přikázal nám Bóh, abychom sami vešli v tajnost srdce svého, abychom sě na své hřiechy rozmyslili, a naleznem svých hřiechóv mnoho; neb jsme hřěšili nad mořský piesek. Chodili jsme vzdvihše hlavy, marnosti plně oči naši, uši utrhánie jiným jich cti, vóni jsme voněli

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).