Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[134r]číslo strany rukopisuk lidu židovskému: Utvrdím královstvo, ač sstojíš, čině má přikázanie. A die skrze proroka: Odvrátí li sě spravedlný od své spravedlnosti a bude činiti nespravedlnost, zdali živ bude? Všecky spravedlnosti, ješto j’ činil, nebudú v paměti. Tenť spasen bude, ktožť do konce v dobrém sstojí: počátku jest odplata slíbena, ale sstálosti koruna bude dána. O druhém die Šalomún: Chudobu činí lénieho ruka. A die Hospodin v Apokalypsí: Ež s’ ani horek ani studen, ale točíš rozmařěl v kakéjs lenosti, počnu tě z svých ust vyvracěti, točíš z sboru svatých vylúčím tě. O tom pak, ktož dobré činy prodává, marné chvále chtě od lidí neb něčemu, ješto j’ zisk tohoto světa, die Kristus: Vizte, by své spravedlnosti před lidmi nečinili, aby od lidí viděni byli; neb tak nevezmete odplaty od Otce vašeho nebeského! O tom trém die svatý Bernart, mluvě o onom tržení, ješto die Písmo svaté chvále: Toto jsú mužie milosrdenstvie, jichž nepamět nebude před Hospodinem {Bohem}meziřádkový přípisek mladší rukou. I die: Chceš li, ať ani tvá spravedlnost zapomenutie před Bohem vezme, trojeho sě nebezpečenstvie vystřěz, a na věkyť před Bohem bude kvísti tvá spravedlnost. Čteš: Ktož sstojí do konce, ten spasen bude; a odvrátí li sě spravedlný od spravedlnosti, zdali živ bude? Čteš: Ež s’ rozmařěl, počnu tě z svých ust vyvracěti. Čteš, ež die něterým: Vzali sú svú odplatu. Protož všemť die spolu: Neznaji vás. A toho j’ trého pilné střieci; neb nečiníme li dobrého dobře, nevezmem za to odplaty. Protož die Písmo: Což jest pravé, čiň to právě!

Čtvrté hřěšíme někdy, ač sami zlého nečiníme, ale povolijíc jiným, oblibujíc, ež jiní zle činie, nebrániec, jakž kto má brániti, nepronesúc, komuž bychom jměli pronésti, obranijíc zlého, aby netrpěl za svú zlost, aneb užívajíc toho, ješto druhý zle dobude. Aj, kakť nás osidlují zlí

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).