Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[133v]číslo strany rukopisusmrti, ano nám světská marnost libě vonie, múdrost světská i cožkoli takového. Usta naše poklínanie a zlořečenstvie plna, ruce zlých skutkóv, žádost hotova k nepravosti. Nenie bázni božie před očima našima. Táhnem hřiech jako dlúhý řetěz, ano sě drží jeden druhého, a netbáme, až jím i budem obvázáni.

Druhé hřešíme v opuštění dobrého; a kto by ty všěcky hřiechy početl? Neb ještě viece jest, ješto dobré opúštieme, nežli toho, ješto sě zlého dopúštieme. A že j’ hřiech v dobrého opuščení, to Kristus onú pověstí ukazuje, ješto řekl hospodář onen: Aj, již tři léta, jakž hledám ovoce na fíku tomto, a nenalezl sem. Porúbiti jej; čemu j’ nám zaměstnal zemi? A die opět Kristus v jiném miestě: Všeliké dřěvo, ješto nečiní dobrého ovoce, vyrúbeno bude a dáno na oheň. Protož Hospodin, když die skrze proroka: Přěstaňte zle činiti, inhed jest dořekl: Učte sě činiti dobře! A takéž žaltář, jakž die: Odchyl sě ode zlého, tak dodie: A čiň dobré! Ve všem Písmě jest viděti, ež to dvé spolu má býti: zlého nečiniti a dobré činiti[dt]činiti] czyny to. O tom, ješto by kto dobré činil a zlého všeho nenechal, die kníha Mojžiešova: Bude li poškvrnu jmieti, nebude vzácno Hospodinu. A die písmo Sirákovo: Ktož v jednom rozhněvá, mnoho dobrého ztratí. A k témuž die svatý Jakub: Ktož drží vešken zákon a v jednom přestúpí, všemu jest vinen. A také střěha sě všeho zlého a dobrého nečině, zlořečný bude a prokletý, jakož Kristus proklel fík, ješto jměl listie krásné a nejměl ovoce. A řekl jemu: Nebuďž na věky ovoce na tobě velcizojazyčný text z tebe, a inhed fík usechl.

Třetie hřešíme někdy, dobré činiec, a bývá to trojím činem: jedniem, když počnem dobré a nedokonáme; když léně činíme a netbavě; a když své dobré činy prodáváme. O prvém die Hospodin

X
dtčiniti] czyny to
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).