Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[138r]číslo strany rukopisujie nenie. Zlý duch bludu a nerozumu, ale horší v pokrytstvie a lícoměrně jsúc bez rozumu i jmieti sě za rozumného a křivdú činiti pravdu. Zlý duch neopatrné smělosti, horší zlé s rozmyslem a s radú učiniti. Zlý duch rozmařělosti, horší sílu v zlosti ukázati; neb zlost učiniti nenie síla, ale nesíla, ktož sě nemóž sdržěti u pravdě. Zlý duch nevěděnie, horší, by věděl neb uměl, v lícoměrstvie ukázati. Zlý duch nemilosti, horší milost falešná v lícoměřstvie. Zlý duch hrdosti, horší bázn boží lestně a lícoměrně ukázati. Těžek trpěti sedmer zlý duch, a když druhých sedm těchto v lícoměřstvie příde k tomu, mušíť hóře býti, nežli dřéve. Neb co j’ zjevně zlé bez omluvy, bez chytrosti, snáze j’ toho polepšiti; ale jakž sě podobností dobrého zlost brání, kto ji vyžene? A protož pilné j’ sě pokrytstva střieci a v pokoře z přiemosti srdce držěti svatého Ducha, ať vyhnaný od nás zlý duch nemá v nás miesta a sedm horších jiných k našemu zlému neuvede v ny, ale aby nás osědl a pósobil svú milostí Pán Hospodin.

Družebná neděle v postě toto jest.

Jako která neděle mezi postními, tak jest toto znamenitá a družebná neděle slove. Neb byl jest ten obyčej mezi dietkami, že jsú sě družice, sberúc spolu v utěšení, snesúc sě, což která jmieti mohla, svačinu sobě učinily, přiezn a milost mezi sebú ukazujíc a útěchu jmajíc toho, že j’ každá jměla co přinésti s sebú. Tiem kvasem dietek móžem sě i my rozchutnati z naděje do božie milosti, ež přídem bohdá po téjto práci, ješto pracijem v bezbydlí tohoto světa, ač však pro Bóh pracijem, hodovat, kvasit do královstvie nebeského; a snesem sě každý s svými dobrými skutky, ješto j’ kto činil jě z daru božieho; a v spolek sě tiem složíme, ež každého zaslúženie každému bude utěšeno, kakžkoli ktož viece přinese, větší chválu

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).