Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A[129r]číslo strany rukopisupokalypsi: Ktož svítězí, nebude uražen od druhé smrti. V Písmě smrt druhá věčné slove zatracenie a spravedlivě vítězóm, ješto svět přemáhají, slíbeno jest, ež budú prázdni druhé smrti. Neb ktož chce svět přemoci, ten umře světu, aby netbal naň svět. A ktož sě tak umrtví pro boží milost, hodné jest, aby prázden byl oné druhé smrti. Pátým vítězóm, ješto svítězie nad svým tělem, vzdy v týchž knihách slíbeno j’ duchovnie utěšenie. Neb tak sě die tu: Ktož svítězí, dám jemu skrytú mannu, ješto jie nevie jiný, jen ten, ktož vezme. A slušné jest, ktož pro Bóh nechají utěšenie tělesného, aby sladkostí duchovné pochotnosti jměli vláštie utěšenie, jehož nevědie jiní, jen ti, ktož berú. Protož svatý Bernart praví věda, co j’ to: Nechtěj člověk utěšenie jmieti v jiných věcech, ktož chce v božiem sě kochati utěšení. Neb čímž plnějí bude jedněch, tiem druhých prázdnějí bude. Šestým vítězóm, ješto sě sami přemáhají, držiec svú vóli, aby mysl k světu nevelnula, po ďábelskéj radě nepostúpila, ani tělesnéj žádosti povolila, slíbeno jest vláštie povýšenie, když jest řečeno: Ktož svítězí, učiním jej slúpem v mém chrámu. Chrám boží jest i zde na tomto světě věrné křesťanstvo i ščastný onen již nebeský sbor, a slúpi chrámoví jako vešken chrám držie na sobě. Protož, kohož učiní slúpem chrámovým Pán Hospodin, veliký jest, a znamenitým učinil jej tak na tomto světě, jako na onom. A ta zřědlná odplata a veliká a jako zvláštie podobně j’ slíbena těm vítězóm, ješto sě sami přěmáhají, v svéj žádosti nepovoléc sobě, neb jest to také nemalá věc nad svú myslí panovati a žádosti nehodné, ano mysl trží, nepovoliti. Takéhoť jest pochválil Šalomún řka: Ktož panuje nad svú myslí, lepí jest ne[129v]číslo strany rukopisužli

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).