Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[127v]číslo strany rukopisupřijmi vděčně, když tě tiem táhne od milovánie tohoto světa k onéj nebeskéj žádosti, aneb vystřiehá hněvu svého, neb příčiny odjímá k hřiechu! A pakli chce jiným tvú pokoru a trpedlnost ukázati a v tom svú chválu a tobě odplatu velikú shromážditi, tiem sě vesel a viz, ať by ta tesknost a ta protivnost nebyla počátek pekla! Neprotiv sě vóli boží; i kto j’ ten, by protivě sě Bohu, mohl pokoj jmieti? A pakliť tiem Bóh pokúší tebe, ežť dá v čemž kolivěk libý prospěch, viz, ať dobroděnie jeho z paměti nevyjde! Nevstúpaj v hrdost a těmi dary jeho jeho cti a chvály hledaj a věčného užitka svého! Tak svítězíš v tom pokušení. Druhá pokušenie, ješto je máme od svých bližních, když nám činie co protivného, tak máme přemoci, abychom, ač i křivdu by nám učinili, zlým sě za zlé neodplácěli, ale v dobrém zlé přemohli, jakož radí svatý Pavel, a hněvu k srdci nepřipúštěli. Pakli hněv dotkne, ale inhed jej pohasiti, nedati sě rozmoci jemu. Třetieho přemóžem pokušitele, točíš ďábla, a s pomocí boží svítězíme, když budem sě jeho podštívaní protiviti. Neb móž ďábel ke zlému podštívati, móž chytrá osídla lécěti dálež dálež potahuje, ale chcem li povoliti, to j’ v naší vóli. O tom trém pokušení die svatý Řehoř: Mysl má v tom trém prozřieti bedlivým okem, aby protiv tomu zlému, ač potká co od bližnieho, nevešla v žádost, by sě zlým chtěla oplatiti, by ďábelským pokušením nebyla svedena, aby sě kochala v hřiechu aneb k hřiechu povolila, by protiv tresktání božiemu v nepodobné vrtránie sě neprosula. Čtvrté svět přemóžem, budem li silně sě držěti světla pravé křesťanské viery. Takť die svatý Jan: Toť jest vítězstvo, ješto svět přemóž, viera naše. Neb

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).