Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[128v]číslo strany rukopisutrónu božiem bez pohnutie odpočívati! Né ať řku viece, skrze to vítězstvo, ktož podlé vóle božie strpí pokorně protivné věci, kteréž na koho Bóh přepustí, a pakli má prospěch, i ten obrátí k vóli boží: příde na to, ež duch člověčie mysli v divnéj pochotnosti a útěše pokoje toho najvyššieho jako v jednotě kakéjs budem s Bohem v spojení divném. A zdali nemiení toho svatý Pavel řka: Ktož sě Boha přidrží, ten bude jeden duch s Bohem, všemu chtě témuž, ješto i Bóh, v témž líbost maje a útěchu? Druhým vítězóm, ješto v Boze svítězie protiv svým bližním, zlým sě za zlé neoplatiec, slíbeno j’ hřiechóm odpuštěnie, jakož v těch knihách svatého Jana praví Hospodin: Ktož svítězí, u bělítké rúcho oblečen bude. Téžť die ve čtení svatého Matěje Kristus: Odpustíte li vy lidem jich záviny, točíš zlým sě za zlé neoplacijíc, odpustíť vám nebeský Otec záviny vaše. A když vina bude odpuštěna a sejde, což jiného řéci než: Nevinnost ostane, a ta sě rúchem bielým znamenává. Třetím vítězóm, ješto ďábla přemáhají, nedadúc jeho podštívaní přístupka k sobě, nepovoléc, ale protiviec se tomu, k němužto on podněcije, slíbena jest účastnost ve všem, ješto j’ Kristus zaslúžil svým utrpením ne sobě, ale těm, ktož budú jeho. A tak stojí o tom psáno vzdy v oněch knihách svatého Jana: Ktož svítězí, dám jemu jiesti s dřěva života. Dřěvo života jest[dp]jest] kdyz kříž Kristóv, na němž jest zbořena smrt naše a skrzeňž opraven náš život. A podobné jest, aby ten, ktož v moci kříže a utrpenie Jezukristova odolá, protivě sě ďábelskému podštívaní, aby toho užitka, ješto j’ přišel skrze kříž svatý, byl účasten věky věkóm. Čtvrtým vítězóm, ješto svět přemohú, slíbeno jest, ež věčného zbudú zatracenie, ješto j’ řečeno v A[129r]číslo strany rukopisupokalypsi:

X
dpjest] kdyz
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).