Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<43r43v44r44v45r45v46r46v47r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Třetie pak bývá z toho dvého, ež když bude kto dáliti sě světa a netbati světského utěšenie, ež pak mysli své povzdvihne vzhóru. Tak i svatý Jan, když byl v bezbydlí na onom ostrovu, jednú v neděli byl v duchu mysl svú vzdvih vzhóru, dal jemu Hospodin poznati tajné věci, jakož jsú skrzeň popsány v Apokalypsí k utěšení kostelniemu a k napomenutí, aby jej hrozné věci od ustavičstva nerozpačily. Protož utiekajte od světa, netbajte utěšenie světského a tělesného a vzdvihněte mysl vzhóru! A Pán Hospodin potká vás svým utěšením, jehožť nevědie tohoto světa milovníci. A toho nám pomoz, Hospodine! Amen.

O svatém Šebestiánu.

Spravedlní budú na věky živi. Pokládá svatý Augustin, ež spravedlnost jest obecná šlechetnost, ješto j’ v sobě všie duše pravost obklíčila. A to záleží v pravém zpořiezení člověka k Bohu a samoho k sobě a k bližniemu. A z toho j’ zřejmo, ež vše, ješto j’ právě dobré, jest pode jmenem spravedlnosti. A když jest tak veliká věc spravedlnost, velikú odplatu spravedlným slibuje Písmo: věčný život. A k témuž jest i ono z žaltáře slovo, ješto prorok v duchu činí otázku řka: Hospodine, kto bude bydliti v tvém stanu? Pak odpoviedá: Ktož činí spravedlnost a jde bez poškvrny. A že j’ život veliké dobré a každému vzácné, svatý Bernart svědčí řka: Lidé střiebra žádají a zlata, ale života nade vše. A když takú žádostí žádají života tohoto hubeného, ó kakú by žádostí žádati bylo onoho života blaženého, v němž na věky nebude i jednoho nedostatku, ale vše libé! A k tomu životu přijíti jest skrze spravedlnost. Neb jakož sem řekl, řeč tuto počínaje, ješto j’ psáno v knihách Múdrosti: Spravedlní budú na věky živi: to jsta jměla v mysli dva tato svatá mučenníky; neb než by odstúpila spravedlné viery, než by zapřela Pána Jezukrista, ješto j’ umřel pro ně, radše proň také smrt trpěli a tak proti Bohu spravedlni byli, smrtí svú jeho sě smrti oplativše. A tiem, jelikož k sobě, také

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).