Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O svatém Řehoři.

Přijměte kázn a mé řeči, a budeť vám probytečno. Die svatý Bernart: Všecky lidi rovny jest vyvedlo přirozenie; cožkoli zlého neb dobrého člověku příde, to má svój pochop z snažnosti kázni a pořádu, neb z obmeškánie. Protož potřebie jest kázni a pořádu ve všem, aby to dobré, ješto činíme, vzácnějšé bylo v svém pořádu. Neb nenie na tom dosti, abychom činili dobré, ale abychom to, co j’ dobré, kázní a pořádem a snažností osdobili. K tomuť nás Písmo napomíná řka: Spravedlně čiň, co j’ spravedlné! Protož tento věrný sluha boží a rozšafný, jehož byl Hospodin ustavil nad svú čeledí papežem, jehož den dnes pamatuje kostel, jako by k nám řekl slova ona: Přijměte kázn a mé řeči, a budeť vám probytečno. Neb netolik jest jměl na tom dosti, by ty vyvedl v kázni a v šlechetnosti, ješto za ňho byli, ale i nám i těm, ješto po nás budú, psal uče, veda, napomínaje, aby nám byly řeči jeho probytečny. Neb ze všech učenníkóv on jest najviec psal, kak by sě v kázni upřiemého úmysla v svých obyčejích lidé jměli. On jest velmi vtipně neupřiemé úmysly, aby sě jich vystřiehali, ukazoval, ješto sě i k dobrým činóm přiměšijí. Protož přijměm kázn a řeči jeho, a budeť nám probytečno.

Dlúhé jsú řeči a veliké knihy tohoto svatého učenníka; ne všichni všech mohú jmieti. Ale ať krátce řku, chcem li prospěti, držme kázn a pílnost sebe jmějme ve čtveré věci: Jedno v myšlení, druhé v řeči, třetie v činech, čtvrté v trápení těla svého. Myšlenie jsú v srdci, z něhož pochodí zlé neb dobré. Protož srdce slušie najprv vší pílností ostřéhati. Die svatý Bernart: Darmo kto chce potok vysušiti, nezahradí li, odňovadž teče.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).