Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

muší želeti hřiechóv; v kterémžť kto jest, ač i v jediném smrtelném hřiechu, Bóhť jest nepřietel jeho, a Bóhť neodpustí nepřieteli, jeližť ovšem přietelem bude. I tu smrtelný hřiech činí škodu, ež, bych neviem co jměl dobrých skutkóv, ješto by věčné odplaty byly hodny, když vpadnu v hřiech smrtelný, vše mi to umře, jelikož k věčné radosti v nebeské odplatě, kakžkoli umie to božská múdrost zpósobiti, ež, jakož ižádné zlé nevyjde bez pokuty, takež ižádné dobré bez odplaty. Ale když pokáním vstanu z hřiechu smrtelného, ti moji všichni dobří činové, ješto sem činil dřéve, nejsa v hřiechu smrtelném, opět mi budú k věčné odplatě obživeni. Nejen také máme tu škodu, což od hřiechu smrtelného nám jie přicházie, rozvážkati, ale i to, co obecní, ač ne smrtelní hřieši přivodie nám zlého. A najprv, ež i za nesmrtelný hřiech trpěti jest něco podlé toho, jakž kto méně neb viece zšeředil se j’ jimi. A jest li, ež by zde odbyl té pokuty, odbude lehčejie; pakli zde těch sě poskvrn neočistí, muší těžším utrpením, čistcem onoho světa očištěn býti; a pakli bude v kom nalezen s obecnými hřiechy hřiech smrtelný, ež by jměl věčně pro ten hřiech v pekle býti, jsúť, ještoť pravie, ež pro ty obecné hřiechy mušejí trpěti tieže v pekle, než by byli trpěli v čistci. A takové podobenstvie kladu toho: Ktož kúpi veze, čím ji dále veze, viece za ni vezme. Takéž ktož má hřiech, chce li zde odbyti jeho, za menší pokutu odbude; pakli jej na onen svět do čistce ponese, viece zaň muky vezme; a pakli do věčného pekla s ním pójde, ovšem zaň vezme mnoho zlého. A svatý Řehoř die: Ktož mají pro své veliké zlé činy trpěti, tiť i za najmenšie zlé mušejí trpěti.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).