Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<17v18r18v19r19v20r20v21r21v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

žaltářník řka: Spas mě, Hospodine, vešlyť jsú vody až k mé duši! A tak Kristus pomocník byl na tělesných vodách svým apoštolóm, dávaje rozum, ež i na těchto duchovních bude svým také pomáhati. Druhé nebezpečenstvie die svatý Pavel „v lotřiech“. A zdali tělesenstvie naše, svět a ďábel nejsú lotři? Neb to tré lúpí nás i pokrádá z nejednoho sbožie duchovnieho. O tělesenství die svatý Bernhart: Sami své osídlo nosíme; vzdy máme s sebú tajného svého nepřietele: tělo své v hřiechu počaté, v hřieše vzchované. Druhý lotr jest svět. O tom die také svatý Bernhart: Ó nebezpečný světe, co j’ zlosti v tobě a kak málo jest pravé múdrosti; a ač jest v tobě co dobrého, to od tebe núzi trpí a přievadu. V tobě sě zlí, křivě pokrývajíc, dobrými činie a ukazují, a nejsúce, a vše je marnost, co j’ v tobě. O ďáblu, ješto j’ lotr třetí, die svatý Řehoř: Náš starý nepřietel ďábel k kterým hřiechóm najviec pokloněnu vidí čí mysl, v těch jemu osídla lécie, k tomu veda, k tomu srdce podnášeje. A nejeden jako pták vzchvátá k osídlu nevěda, že j’ o nebezpečenství duše jeho zpósobeno. Třetie nebezpečenstvie die svatý Pavel, ješto od svých přicházie přátel, a to nebezpečenstvie nazývá „z rodu“. A zdali nenie nebezpečnost, když svój potáhne ke zlému, aneb potáhne odvodě od služby božie? Ale die těm zlým Kristus: Běda vám, ješto nevejdete sami do královstva nebeského a jiným nedáte vjíti! A těm pak dobrým die, ješto by chtěli slúžiti Bohu, od světa sě as a něco odtrhnúce: Ktož otce neb máteř viece miluje než mě, nenie mne hoden. To nebezpečenstvie z rodu bývá také i tiemto činem, když kto z svého urozenie hrdost vezme, po světu stane a po tělesné rozkoši mimo pravdu, a leč pravdú leč křivdú potáhne, aby sě vrovnal urozeným podlé světa, tupě jiné a netbaje, co potom bude. Čtvrté nebezpečenstvie pokládá svatý Pavel, a veliké j’ jistě, v křivé bratří, v křivých sestrách. Ó lícoměrné a pokryté neupřiemosti, slovúc bratřie nebo sestry v duchovní postavě a u postavě zákonóv svatých pak táhnúti i jiné od duchovenstvie, hyzditi pravdu upřiemých lidí a šlechetných; praviti sě duchovná

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).