Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<19r19v20r20v21r21v22r22v23r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

plnost pravdy i všech milostí; v něm jsú, ač i skrytě, všichni pokladové múdrosti a uměnie božieho. Z tohoť jest svatý Pavel vyřekl ono dobré slovo, ješto j’ těchto dní často vzpomínáno, jímž nás ponúká k utěšení řka: Radujte sě v Hospodinu vzdy, a opět řku: Radujte sě. Radujte sě, navšievil nás Hospodin a vykúpenie učinil lidu svému. Radujte sě, čakajíc blažené naděje. Ale když příde plnost veselé, v jistosti jměnie teprv sě ovšem budem radovati.

Ať krátce přeběhnu, kak sú sě mnozí radovali dni tomuto, ti, ješto jsú byli dřéve dne toho, jakož jsú byli Otci světí a proroci. Řeklť jest to Kristus o Abrahamovi: Radoval se je, aby viděl den mój. I onen starý Simeon radoval sě, ež bylo zeveno jemu, ež neumře, jeliž uzří spasitele. A když jest již těžka byla Matka božie, radoval sě svatý Jan, a ještě jsa v své matky břiše. Radovala sě Elžběta a řekla: I odkud mi to, ež máti Pána mého ke mně přišla? I dievka svatá nemlčala své radosti, ale řekla: Velebí má duše Hospodina, i duch mój radoval sě v Boze, v mém spasiteli. Den také toho porodu přeslavného zdali sě neradovala přeščastná matka takému synu, a nejmajíc i jedné poskvrny své čistoty a bez bolesti porodivši? Nebyla j’ malá jejie radost, když je prvně modlila s poklonú sě jemu, inhed jakž jej porodila. Té svaté noci porodu toho radovali sú sě i andělé, zvěstujíc pastýřóm velikú radost, ješto má býti všemu lidu, a zpievali řkúc: Chv[á]text doplněný editoremla buď u výsosti Bohu i na zemi pokoj lidem dobré vóle. Čte sě i o oněch třech králích, ež uzřevše hvězdu, po níž byli p[o]text doplněný editoremznali, ež sě j’ taký král narodil, velikú sě radostí radovali. R[a]text doplněný editoremdoval sě i onen Simeon, když vzal v chrámu děťátko na svoji ruce a řekl: Již pustíš sluhu svého, Hospodine, podlé slova svého v pokoji. Jako by řekl: Již vesele pójdu s tohoto světa, viděv i držav na svú rukú slíbeného světu spasitele. Na ty zřiece i my sě k radosti rozchutnajme!

A svatý Otec Lev papež ponúká nás k radosti v svém kázaní o dni tomto řka: Dnes sě jest narodil náš spasitel, radujme sě! Anižť má býti miesto smutku tu, kdež se j’ nám narodil život; neb to svaté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).