Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<12v13r13v14r14v15r15v16r16v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

času a miesta a jiných příčin sěho i onoho podrží sě. Aj, viz těch každého; všecky nalezneš, aniť táhnú k Jeruzalemi nebeskému.

Třetie sám Syn boží přišed na svět, ukázal nám k životu cěstu, když se j’ ukázal v člověčství našem a učil nás spravedlnosti. Ale ež jest on sám jediný učinil spravedlnost všicku a my v sobě nejsme dospěšni ke vší spravedlnosti, sám sě nám dal cěstú a ukázal, jako j’ odpověděl svatému Tómě, když ho jest o cěstě tázal, řka: Já jsem cěsta, pravda i život. Tak jest cěsta, ež nemóžem přijíti ku poznání Otce Boha, jediné jím, veň právě věřiec, v něm naději jmajíc a jeho sě milosti držiec. Ješto j’ pak pravdú pověděl sě, ovšem jest tak. Jest ta kakás všie pravdy pravda, skrze niž jsú všecky věci, ješto má súditi vše, a skrze niž móž býti opraveno vše, což by sě milosti té vrchnie pravdy přidržalo, skrze niž, jakož die svatý Pavel, líbilo sě Bohu Otci, aby vše v nebi i v zemi bylo opraveno. Tak já tu rozuměji, ež mi nelze vyřéci; neb ta pravda jest Bóh nevýpravný, věčný Syn boží, v Otcově chvále rovný Otci, jehož malítké mketnutie srdcí porazí, ale ne k zetření, ale bohdá k opravení malosti naší. Ó výsosti té divné pravdy a múdrosti, kak jest ovšem nestihnutá, a však což móž jie srdce zachytiti milostí jeho, kak jest nade vše přepochotná, v jedné božské jsúc velebnosti s Otcem i s Duchem svatým věčný Syn boží! Ale i proto nám praví sě pravdú, abychom slibóm božím doufali a nerozpačili sě u výsosti cěsty. Neb on jest pravda Boha Otce; budúť splněni slibové jeho skrze tu pravdu. Máme slib, ež budem uvedeni v slíbenú zemi, plnú hojnosti ve všem dobrém. A v toho podobenství pomohl Bóh z Ejipta svému lidu tělesně. A pomáhal jim v nesnadných cěstách i proti mnohým nepřátelóm, dal jim pokrm divně a dovedl v tu zemi, ješto byl slíbil. A tak byl jim řekl: Dnes vzvieš, ežť Pán Bóh před tebú pójde, ještoť zetře před tebú a zahladí tvé nepřátely. Dieť opět jinde: Pán Bóh, onť jest tvój vódce; neopustíť tebe ani ostane. A die skrze Izaiáše: Neboj sě; nebť já jsem s tebú. Když přes vodu pójdeš, s tebúť budu, a vodať tebe neutopí; když pójdeš skrze oheň, nespálí tebe. A i nám jest řekl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).