Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<18r18v19r19v20r20v21r21v22r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bratřie, aby žili sprostné lidi, vlcie jsúc pod ovčí kóží! Ó, kak nebezpečné s takými sě upřiemým a sprostným lidem obierati! Tuť sě satanas v postavě světlého anděla ukazuje. Ale Bóh jako pomocník jest s námi v nebezpečenstvích našich nejednakých.

Čtvrté jest Hospodin s námi, aby hor a pahrobkóv ponížil, údolí povzdvihl, křivolečinu v pravost navrátil a drstnú, ostrú cěstu zhladil, jakož jest to vyřekl prorok Izaiáš. Hor a pahrobkóv ponížiti, to jest hrdé a pyšné skloniti v svatú pokoru zde aneb pak věčně mukami pekelnými. Údolím pak móžem pokorně rozuměti, ješto budú u věčné radosti onoho povzdvižení. A tu jest křivoleč v pravost navrácena, když to, což lidé činili pro svět, neznajíc Boha, jedli, pili, spali neb což kolivěk takového, to budú, poznajíc Boha, ež jest s nimi, proň činiti. Jakož die svatý Pavel: Leč piete, leč jiete, leč což koli jiného činíte, všecko čiňte ve jmě božie! Tu j’ pak drstnú a ostrú cěstu zahladil, po níž nemohl, jakž padl Adam, ižádný jíti, když jest nám sám sě dal cěstú, abychom veň věřiec, jeho sě držiec, šli, ač nemóžem té prvnie jmieti spravedlnosti, v nížto jsme stvořeni byli v otci našem Adamovi, a ješto jsme byli dlužni ji jmieti, ale as a žediec sě po spravedlnosti, jako lačni po pokrmu a žiezivi, aby sě napil. Neb tú cěstú móžem jíti a blaženi jsú, ktož jí jdú; nebo budú nasyceni.

Běch řekl také řéci o tom, když Bóh jest s námi tak, jakž jste slyšeli, kak jej jest potkati v každém z toho. Neb die Amos prorok: Připrav sě, aby potkal svého Hosp[o]text doplněný editoremdina. Prvé běch řekl, ež u v[e]text doplněný editoremliké milosti ráčil Bóh s námi děťátkem býti, a tu velikú milost jeho máme milostí potkati; milost nemóž spravedlivějie potkána býti než milostí. To pak, ež Hospodin chtěl také jako lékař s námi býti, tiem máme potkati, abychom, vděčni jsúc jemu té milosti, míle jeho poslušni byli a volajíc každý nás k němu: Smiluj sě nade mnú, nebť jsem nemocen; uzdrav mě, nebť jsú zamúceny všecky mé kosti! A to, ež jest s námi jako pomocník v potřebách našich, potkajme, volajíc k němu v

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).