Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v Boze pochotnosti, nad úm vyjdúc, ež srdce jich nemohlo by viece řéci, jen jako v otrapě té náramné milosti: Pán mój a Bóh mój. A to j’ bylo čtvrté rčenie tohoto svatého apoštola, o nichž mám řeč.

Tak jest vyřekl to čtvrté rčenie svatý Tóma, ež když sě jemu ukázal Kristus a dal jemu i bok, ješto j’ byl na kříži proklán, opatřiti, aby nechybal u vieře, proti tak veliké boží milosti tak silná milost srdce jeho obchopila, ež nemohl jie vypověděti řečí plnú, ale ukázal ji v tom neplnú řečí pokřiknutí řka: Pán mój a Bóh mój. Takť mnohé popaduje ta silná milost a zavodí v to kakés radostné a srdečné pokřiknutie, když toho vzbudí k tomu božie milost. Amen.

Na Štědrý večer po koledě.

Zajtra vyjdete a Hospodin bude s vámi. Rozličné časy pamatuje a slaví kostel svatý, aby nepamět v prodlení časóv vděčnosti lidem s srdec neshladila. A tak tento advent pamatovavše, kak jsú otci staří čakali žádostně spasitele všeho světa, ješto j’ byl slíben, již dnes pamatujem ten poslední den před tiem jeho prvým příštím, ješto j’ byl přišel milostivě pro spasenie světa. Protož z dobrého a slušného obyčeje chodie večeros kněžie koledovat, jako koláč ziskujíc, ež již vyjdem z čakánie toho, ješto čakáno spasitele, ež příde někdy. A řku zpievajíc, z knih Machabeóv to slovo vzemše, ež sě připodobnává k tomuto dni: Židovstvo a Jeruzaleme, neroďte sě strachovati; zajtra vyjdete a Hospodin bude s vámi. Buďte stáli, uzříte nad sebú pomoc boží! Zajtra vyjdete a Hospodin bude s vámi. Chvála Otci i Synu i Duchu svatému.

Zajtra vyjdete a Hospodin bude s vámi. Chciť krátce dotknúti, aby tomu porozuměli, co jsú praví židé a Jeruzalem, k nimž sě chýlí řeč tato, a pak nedlúze opět, ež máme nocí na jitřní vstáti, abychom Bohu dlužnú vzdali chválu, chci o tom něco pověděti, kak jest Bóh s námi, narodiv sě v člověčství našem, a kak jej kde potkati máme. Žid výkladem tolik sě die, jako bych řekl „vyznavač“, točíš chvály božie. A tak k tomu lidu zvláště Bóh slib učinil, ež z nich vyjde spasitel, v němž budú požehnáni všichni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).