Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svých potřebách! Neb tak die žaltář: Volali k Hospodinu, když snúzeni byli, a z jich núze vyprostil je. A ješto j’ s námi, aby hory snížil a pahrobky neupřiemé zpravil a v drstných, ostrých a nepróchodných miestéch aby učinil hladké cěsty, také utkajme a s darem milosti jeho své nemúdře a vznešeně hrdé ponižme mysli, a také přielišné, bláznové pokory v sobě, ješto k zúfaní táhne a k nesmělosti dobrého, povzdvihněm k naději pomoci jeho; zpravme neupřiemé úmysly v svých činech upřiemé a mysl ukrutnú, […]text doplněný editorem, vztvrnú, nesklidnú [s]text doplněný editoremhlaďmy svaté milosti pochotností! A slavme hod tento s utěšením, chválu a dieku vzdávajíc Hospodinu! Amen.

Den božieho narozenie.

Zvěstuji vám velikú radost, ješto bude všemu lidu. Dnes narodil sě spasitel. Tato slova jsú andělem pověděna těm, ješto stád střežiechu dobytka svého. Neb ktož ostřiehá rozumem svých tělesných žádostí, nedada jim klopotati, bývá hoden dřéve jiných poznati nebeské tajnosti. V tom podobenství anděl řekl k těm, ješto bdiechu, dobytka rozumného ostřiehajíc: Zvěstuji vám velikú radost, ješto bude všemu lidu. Dnes narodil sě jest spasitel.

Svatý Bernart, mluvě v svých kázaních o radosti dne toho slavného, die k svým mniškóm: Vědě, kak mnoho trpíte pro Krista, i chtěl bych, by utěšenie jměli v Kristu. Neb světského utěšenie kryjete sě, nežádáte jeho vědúc, ež jest nestatečné, a přiekazno jest pevnému utěšení a statečnému i spasitedlnému. A protož v tom sě utěšte, ež ten, ješto j’ andělóm rozkoš utěšená a jich chvála, dal sě i nám k spasení našemu a k utěšení; ten, ješto j’ v svém městě veliký velmě, kdež obveselije měšťany města toho, on týž velmi jsa malý a pokorný v bezbydlí tomto, těší i nás, ješto zde ještě přebýváme; a ten, ješto j’ u výsosti v Otcově chvále, i na zemi jest pokoj lidem dobré vóle. Mál jest dán malým, aby pak velik byl dán velikým, a ty, kteréž učiní spravedlny, jsa mál, aby pak veliky a slavny učinil v chvále své, jsa slavně velik. A kakž koli malým jest zde, však v něm jest božstvie plnost všecka. V něm

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).