Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

z Ejipta, ješto j’ v skrytém podobenství tuto pravdu znamenával. Protož v přiemosti srdce bez zášijka, bez zakvašenie zlosti a neupřiemosti kteréžkoli hodujme v čistých srdcích a u pravdě v pochotnosti požívajíc beránka svého, jenž byv zabit ožil opět, a jmajíc jím posilu od světských žádostí vyjíti a bráti sě ku pokoji Jeruzalema nebeského! É, nemeškajme sě aspoň a s jinými jíti k věčnéj slavnosti, k téj radosti hodovánie nebeského, jdúc po mnohých, jež slyšíme, ješto jsú již vyšli z osídl libostných věcí, ješto běžie v času tomto, trpočiec pryč v zahynutie od té útěchy, kdež sě věčně radují v tom jednom ústavném hodování; kdež chvála z andělských kóróv svatéj Trojici vzdy vycházie; kdež ústavná dieka Kristu, jehož sme krví vykúpeni, nepřěstává, ež jest skrzeň vše opraveno; kdež všech věrné a přiezlivé tovařistvie; kdež útěcha zbyvše již hubenstva těžkého i nebezpečného tohoto světa putovánie; kdež prorokóv svatých kór opatrný, slavný počet apoštolský, bezčíslný sbor mučenníkóv, z něhož každý tiem veselejí, čímž jest zde pro milost boží přetrpěl viece; kdež sstálost všech, ktož v pokoji slúžili Bohu v životě tomto bez rozpači neodvrátiec sě, věčnú má chválu; kdež mužie, jichž od jich mužnosti ustavičné rozkoš tohoto světa a tělesná líbost neodvedla, ani odhrozila která protivnost; kdež mnoho žen svatých, ješto přemohly i svět tento i vrtkost ženského přirozenie; kdež mnoho těch dětí, ješto přeběhly svá dětinná léta v starém smysle šlechetnostmi, ne v dětinném obyčěji; kdež také i staří, ješto je byla zemdlila starost, však síla v dobrých činech jich neostala. A všech těch spolu jedna srdečná a věrná milost.

Ó nemeškajme sě připraviti k téj slavnosti, abychom viec veseli byli v útěše takého tovařistvie,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).