Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vzkřiešení jeho poznali jsme služebníky jeho, anděly svaté, súsědy naše toho miesta věčného pokoje, k němuž vzdycháme. A abychom k ústavnéj radosti jich hodovánie přišli, pospiechajme! A když nemóžem s nimi ještě, až bychom je viděli, býti, ale vší žádostí buďme s nimi! Přestěžme sě z hřiechóv v šlechetnosti, abychom mohli v Gagilei viděti našeho vykupitele! Pomoziž všemohúcí Bóh naší žádosti, jenž dal na smrt pro ny jedinkého syna svého! Amen.

V pondělí po velikonoci

Že j’ hod přěslavný, hod velikonoční, kdy móž naše malost úplně dóstojnost jeho vymluviti? Ale proto nemáme mlčěti. Přemietaj v svéj mysli, jelikž kto móž, i mluv o dóstojnosti hodu tohoto, aby sě v boží milosti rozchutnával a cěsta, v níž putujem na tomto světě, berúc sě k věčnému Jeruzalemi, aby nám lehčější byla. Neb kdež mluvie v milosti o Bohu, tu Bóh bývá, jakož to svědčí čtenie dnešnie, ež dva mlazšie Syna božieho, jdúc cěstú, mluvila o něm a on, přivinuv sě k nima, i šel s nima. Ale než o tomto řěč povzdvihnu, slyšte, coť die svatý Řehoř o chvále dóstojnosti dne tohoto! Takť die on: Hod dne tohoto slavnost slavností nazvati mohu; neb jest přědšel jiné slavnosti. A jakož v jiném miestě die svatý Řehoř: Nic by naroditi sě nebylo prospěšno, kdyby bylo vykúpenie neprobylo, to pak sám řku, ač i neopatrně v utěšení dne tohoto: co by pomohlo, ač by smrt zbořena byla, kdyby nám život opraven nebyl? Ale dobrý vykupitel i spasitel v ni v čem jest nás neobmeškal, umřev za ny, naši smrt svú smrtí zbořil a vstav z mrtvých, opravil náš život. Die opět tuto svatý Řehoř: Tento hod správně móž slúti slavnost slavností pro velikost svého dóstojenstvie. Z tohoto hodu zmrtvýchvstánie dán nám jest příklad, naděje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).