Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dědičstvu královstvie nebeského ti skutci dielu nebudú jmieti. Jakož jest potom Abraham dal dědičstvo vše tomu synu z pravého lože, ale jen dary dal synóm z lože nepravého. Protož řku: Dobře nám radí svatý Pavel, abychom nebývali synové z děvky nájemné na mzdě aneb robotné, ale synové ženy svobodné, ješto bychom nejen k daróm, ale ku pravému dědičství čáku jměli. Neb netolik, člověk tak, jakož sem tuto řekl, móž těma dvěma ženama a jich synoma dvoji milost rozuměti a z nich skutky božie služby, ale také mohú všelicí spravedlní lidé, ješto jsú v boží žádosti praví synové svaté cierkve, rozuměni býti ti synové z svobodného lože, a ti z nesvobodného, ješto ač Bohu slúžie, ale jen pro světskú věc, chtiec čest jmieti, sbožie a rozkoš; ale Bóh v svém božství nevonie jim, ješto j’ v něm teprv čest, sbožie i rozkoš, ale zdejší darové boží ve cti, v sboží i v rozkoši tohoto světa malá věc jest protiv onomu dědičstvu tak hojnému. Neb by již jediná dva jměla veš svět podlé toho běhu, jakož vidíme v lidech, ještě by jima byl svět úzek, ještě by chtěl jeden býti nad druhým. A protož lidé ti, ješto po světu stojie pilně, netbajíc dědičstva nebeského, činie rozličné přiekořizny synóm dědičstva věčného a chtie to obsáhnúti svým lakomstvem, ješto j’ ony Bóh obmyslil k jich potřebě. Ale neslušie sě proto rozpačiti synóm dědičstva; neb najposlé zbudú té lopoti, což od nich trpie, když všeliký syn lože nepravého bude vyvržen z dědičstva. A také j’ pilné podlé onoho úmysla prvnieho, ač kto nemá synóv z lože pravého, točíš skutkóv dobrých u boží službě z té pravé milosti, ješto jen pro samého Boha jměl by Boha milovati, aby aspoň a z toho jměl dobré skutky u boží službě, aby dary za to jměl od Boha na tomto světě; ještěť jest lépe, ctnějie, nežli by všie věcí ničehož nečinil dobrého.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).