Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

v tom domu, naplní jej, pořiedí, pósobí, vztáhne ode zlého, vzbudí k dobrému, pochotnu učiní pravdu, ež bude člověk činiti dobře, ne z bázni pokuty, ale z milosti pravdy. Nenieť dospěšen sám od sebe člověk k tomu, coť sem řekl, ale když svatý Duch v něm bydliti bude, ve všem dobrém bude jej jmieti pomocníkem. Pyšní pak něteří vezmúc hřiechóm učiščenie, budú úfati sami sobě, by z své vóle svobodnosti mohli dobře živi býti, a tú pýchú vylúčie od sebe Ducha svatého. I bude jako číst od šeředných hřiechóv dóm jich, ale prázden všeho dobrého. Nemóžť dóm tvój dobrým naplněn býti, ačť jsú i hřieši odpuščeni, jediné darem z milosti Ducha svatého, a tohoť odhoní pýcha. Úfáš li sobě, opustíť tě, dáť tě tobě. Ale když vyjde od člověka ta žádost, jíž zlý byl člověk, chodí, odpočinutie hledajíc; ač sě i vrátí a číst, umeten dóm nalezne, odňavadž vyšla, ale prázden, sedm jiných, horších sebe duchóv přivede. Skrze sedm vše ve spolce mnohokrát Písmo znamenává; a tak vešken byl Duch odšel, vrátil sě vešken. Ale co j’ to: přivede s sebú jiných sedm, chytřějších sebe? Přiložte mysl, ať k tomu s pomocí boží řku, což mohu! Duch svatý v komž jest, sedm daróv dává: dar múdrosti a rozumu, rády a síly, věděnie a milostivé mysli a dar bázni božie. A protiv tomuto dobrému od Ducha svatého jest sedmero zlé od zlého ducha: bláznovstvie a blud, neopatrná smělost a rozmařělost, nevěděnie a nemilost a hrdost. Toť jest sedm zlých duchóv, ješto člověk zlým skrze ně bude. Viztež, kterých jest sedm ještě horších! Těchto sedm jest v zjevnéj zlosti, ale jiných sedm horších jest v pokrytéj zlosti. Neb pokrytá zlost, licoměrná dvojitá jest nepravost. Zlý jest duch bláznovstvie, horší lícoměrná múdrost: lestně múdrost ukázati, kdež

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).