[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

vstúpi na lodičku, šli jsú po něm učedlníci jeho. Mt8,24 A aj, hnutie veliké stalo se jest na moři, tak že lodička přikrýváše se vlnami, a on spáše. Mt8,25 A přistúpili sú k němu učedlníci jeho a zbudili sú ho řkúce: „Pane, spas nás, hynemeť!“ Mt8,26 I vece jim: „Co báznivi ste, malé viery?“ Tehdy vstav přikáza větróm a moři i sta se tichost veliká na moři. Mt8,27 Tehdy lidé divili sú se řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové a moře poslúchají jeho?“

Mt8,28 A když přijide přes moře do vlasti Genazarenských, potkašta jej dva člověky, jenž mějiešta v sobě diábly, z hrobóv vyšedše, lítá přieliš, tak že nižádný nemožieše tú cestú jíti. Mt8,29 A aj, zvolašta řkúce: „Co nám a tobě, Ježíši, synu Davidóv? Přišel si sem před časem mučiti nás?“ Mt8,30 A bieše nedaleko od nich stádo vepřóv veliké, ješto pasiechu. Mt8,31 Tehdy diáblové prosiechu jeho řkúce: „Vyvržeš li nás odtudto, pusť nás v stádo vepřóv.“ Mt8,32 I vece jim: „Jděte!“ A oni vyšedše, vjidechu u vepře. A aj, velikým hřmotem otjide všecko stádo velmě kvapně v moře i zemřechu u vodách. Mt8,33 A pastýři utečechu. A přišedše do města, pověděchu ty všecky věci i o těch, kteřížto diábly mějiechu. Mt8,34 A aj, všecko město vyjide vstřiec Ježíšovi, a uzřevše jej, prosiechu ho, aby vyšel z jich krajin.

Devátá

Mt9,1 I vstúpiv Ježíš v lodičku, převezl se a přišel jest do města svého. Mt9,2 A aj, obětováchu jemu dnu trpiecieho, ležícieho v loži. A vida Ježíš vieru jich, vece dnu trpieciemu: „Doúfaj synu, otpúštějíť se tobě hřiechové tvoji.“ Mt9,3 A aj, někteří z mistróv vecechu v sobě: „Tento se rúhá.“ Mt9,4 A když uzře Ježíš myšlenie jich, vece: „I co myslíte zlé věci v srdcích vašich? Mt9,5 Co jest snáze řéci: Odpúštějí se tobě hřiechové tvoji, čili řéci: Vstaň a choď? Mt9,6 A aby věděli, žeť syn člověka má moc na zemi odpustiti hřiechy,“ tehdy vece dnu trpíciemu: „Vstaň a vezmi lože tvé a jdi do domu tvého.“ Mt9,7 I vstal jest a šel jest do domu svého. Mt9,8 A vidúce zástupové, báchu se a velebili sú boha, jenž dal jest moc takú lidem.

Mt9,9 A když jdieše Ježíš odtud, viděl člověka sedícieho na mýtě jménem Matúše i vece jemu: „Poď po mně!“ A vstav jide po něm. Mt9,10 I stalo se jest, když on sedieše v domu, aj, mnozí zevní hřiešníci i hřiešníci přišedše, stoléchu s Ježíšem i s učedlníky jeho. Mt9,11 A vidúce zákonníci, vecechu učedlníkóm jeho: „Proč z zjevnými a s hřiešníky jie mistr váš?“ Mt9,12 Tehdy Ježíš uslyšav, povědě: „Nenie potřebie zdravým lékaře, ale nemocným. Mt9,13 Protož jdúce naučte se, co jest: Milosrdenstvie chci, ale ne oběti. Nebo nepřišel sem volat spravedlivých, ale hřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpichu k němu učedlníci Janovi řkúce: „Proč my a zákonníci postíme se často, ale učedlníci tvoji se nepostie?“ Mt9,15 I vece jim Ježíš: „I zdali mohú synové ženichovi mútiti se, doniž s nimi jest ženich? Ale přídú dnové, když odjat bude od nich ženich, a tehdy se budú postiti. Mt9,16 A nižádný nevšívá sukna nového v [staré]text doplněný editorem[53]staré] vetus lat. rúcho, neb odjímá celost jeho od rúcha, a horšie rozedřenie bývá. Mt9,17 Aniž nalévají vína nového v lavice staré, jinak rozpučieť se lavice a víno bude rozlito a lavice zhynú. Ale víno nové v lavice nové vlévají a obé bude zachováno.“

Mt9,18 A když ty řeči mluvieše k nim, aj, knieže jedno přistúpi k němu a modléše se jemu řka: „Pane, dcera má nynie umřela jest, protož poď, vlož na ni ruku a budeť živa.“ Mt9,19 A vstav Ježíš, šel jest po něm a učedlníci jeho. Mt9,20 A aj, žena, kterážto krvotok trpieše XII let, přistúpila jest z zadu a dotkla se jest podolka rúcha jeho. Mt9,21 Neb jest řekla v sobě: „Dotknu li se jedné rúcha jeho, zdráva budu.“ Mt9,22 A Ježíš obrátiv se a uzřev ji, vece: „Doúfaj, dci, viera tvá tě jest uzdravila.“ A zdráva učiněna jest žena v tu hodinu.

Mt9,23 A když přijide Ježíš do domu kniežete a viděl jest trubače a zástup hlučící, řekl jest: Mt9,24 „Otejděte, neb neumřela jest dievka, ale spíť.“ I posmieváchu se jemu. Mt9,25 A když by vyvržen zástup, vnide, a ujem ji za ruku, řekl: „Dievko, vstaň!“ A vstala jest dievka. Mt9,26 I vyšla jest pověst ta po vší zemi té.

Mt9,27 A když jdieše odtud Ježíš, jidešta po něm dva slepce

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).