[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

chcete, by činili vám lidé, takež i vy čiňte jim. Tenť jest zajisté zákon i prorokové. Mt7,13 Vcházejte skrze úzkú bránu, nebo široká jest brána a prostraná cesta, ješto vede na zatracenie, a mnozí sú, ješto vchodie skrze ni. Mt7,14 A kterak úzká jest brána a těskná cesta, ješto vede k životu, a málo jest těch, kteřížto nalézají ji!“

Mt7,15 „Pilně ostřiehajte se od falešných prorokóv, jenž přichodie k vám v rúše ovčiem, a vnitř sú hltaví vlcie. Mt7,16 Po ovociech jich poznáte je. I zdali zbierají s trnie víněnky a z bodlákóv fíky? Mt7,17 Tak každé dřevo dobré dobrá ovoce činí, ale zlé dřevo zlá ovoce činí. Mt7,18 Nemóž dřevo dobré zlých ovocí činiti ani dřevo zlé ovocí dobrých činiti. Mt7,19 Protož všelikaké dřevo, kteréž nečiní ovoce dobrého, bude vyřezáno a v oheň vrženo. Mt7,20 Protož po ovociech jich poznáte je.“

Mt7,21 „Ne každý, kterýžto die mi: Pane, pane, vende v králevstvie nebeské, ale ktož činí vóli otce mého, jenž v nebesiech jest, tenť vejde v králevstvie nebeské. Mt7,22 Mnozí řkú mi v onen den: Pane, pane, však sme ve jméno tvé prorokovali a ve jménu tvém diábly sme vymietali a ve jménu tvém jsme divy mnohé činili. Mt7,23 A tehdy vyznám jim, že nikdy sem vás neznal. Otejděte ode mne všickni, ktož činíte nepravost. Mt7,24 Protož všeliký, jenž slyší slova tato a činí je, přirovnán bude muži múdrému, jenž ustavil dóm svój na skále. Mt7,25 I šel jest déšť a přišly sú vody a vieli sú větrové i řítili sú se na ten dóm, a nepadl jest, neb bieše založen na skále. Mt7,26 A všeliký, jenž slyší slova má tato a nečiní jich, podoben bude muži bláznivému, jenž jest vzdělal dóm svój na piesku. Mt7,27 A přijide déšť a přišly sú vody a vějiechu větrové i řítili sú se na ten dóm, i pade i bylo jest obořenie toho domu veliké.“ Mt7,28 A tehdy stalo se jest, když dokona Ježíš slova tato, diviechu se zástupové nad učením jeho, Mt7,29 neb bieše uče je jakžto moc maje, a ne jakožto mistrové jich i zákonníci.

VIII.

Mt8,1 A když sjide Ježíš s hory, šli sú po něm zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný přišed modléše se jemu řka: „Pane, chceš li, móžeš mě učistiti.“ Mt8,3 A ztáh Ježíš ruku, dotče se jeho řka: „Chci, buď čist!“ A inhed vyčištěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „Nižádnému neprav, ale jdi a ukaž se kněží a obětuj dar, jenž jest přikázal Mojžieš, na svědečstvie jim.“

Mt8,5 A když vjide do Kafarnaum, přistúpil k němu centurio, prose ho Mt8,6 a řka: „Pane, dietě mé leží v domu dnu trpě a zle sě trápí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Já přídu a uzdravím ho.“ Mt8,8 A odpověděv centurio, vece jemu: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod střechu mú, ale jedné řci slovem, a uzdraveno bude dietě mé. Mt8,9 Však i já člověk jsem pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře, a diem tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Přiď, a příde, a sluze svému: Učiň toto, a učiní.“ Mt8,10 Uslyšav Ježíš divil se jest a jdúcím po sobě řekl jest: „Věru pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Izraheli. Mt8,11 A pravi vám, že mnozí od východu slunce i od západu přídú a sednú s Abrahamem, s Izákem a s Jakubem v králevství nebeském, Mt8,12 a synové králevstvie budú vyvrženi v temnosti zevnitřnie. Tu bude pláč a škřehot zubóv.“ Mt8,13 I vece Ježíš centurionovi: „Jdi, a jakožs věřil, buď tobě.“ A uzdraveno jest dietě v tu hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzře svekruši jeho ležíci a zimnici trpieci. Mt8,15 I dotče se ruky jejie i osta jie zimnice. I vsta a poče jim slúžiti.

Mt8,16 A když bieše večer, přinesechu jemu mnohé, ješto mějiechu diábly, a vymietáše duchy slovem a všecky, ješto se zle mějiechu, uzdravi, Mt8,17 aby se naplnilo, což řečeno jest skrze Isaiáše proroka řkúcieho: On nemoci naše vzal jest a neduhy naše nesl. Mt8,18 A vida Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, káza učedlníkóm svým jíti přes moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mistr, vece jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kam kolivěk se obrátíš.“ Mt8,20 I vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda, ale syn člověka nemá, kde by schýlil hlavu svú.“ Mt8,21 A jiný z učedlníkóv jeho vece jemu: „Pane, otpusť najprvé jíti a pochovati otce mého.“ Mt8,22 A Ježíš vece jemu: „Poď po mně a nechť mrtví pohřebují mrtvé své.“

Mt8,23 A když on

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).