[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

neroďte se báti, mnohých vrabcóv lepší jste vy. Mt10,32 Protož všeliký, ktož vyzná mě před lidmi, vyznám já jej před otcem mým, jenž jest v nebesiech. Mt10,33 Ale ktož zapří mne před lidmi, zapřím i já ho před otcem svým, jenž v nebesiech jest. Mt10,34 Neroďte se domnieti, bychť přišel pokoj pustiti v zemi, nepřišel sem pokoje pustiti v zemi, ale meč. Mt10,35 Neb sem přišel odděliti člověka proti otci jeho a dceru proti mateři její a nevěstu proti svekruši její Mt10,36 a nepřietelé člověčí domácí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otce neb máteř viece než mě, nenie mne hoden. [A ktož miluje syna neb dceru nad mě, nenie mne hoden.]text doplněný editorem[66]A ktož miluje syna neb dceru nad mě, nenie mne hoden] et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus lat. Mt10,38 A ktož nevezme kříže svého a nejde po mně, nenie mne hoden. Mt10,39 Ktož nalezne duši svú, ztratí ji, a ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 Ktož přijímá vás, mě přijímá. A ktož přijímá mě, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroky ve jmě proroka, odplatu proročí vezme. A ktož přijme spravedlivého ve jmě spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož kolivěk dá nápoj jednomu z najmenších těchto čieši vody studené toliko ve jméno učedlníka, věru pravi vám, neztratí odplaty své.“

XI.

Mt11,1 I stalo sě jest, když dokona Ježíš řeči ty, rozkázav dvanácti učedlníkóm svým, jide odtud, aby učil a kázal v městech jich.

Mt11,2 Tehdy Jan když uslyše v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 vece jemu: „Ty li jsi, jenž přijíti máš, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Jdúce otpovězte Janovi ty věci, které jste slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, malomocní se čistie, klécaví chodie a hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí božím slovem prospievají; Mt11,6 a blažený jest, kto nebude pohoršen na mně.“

Mt11,7 A když oni odjidechu, poče Ježíš mluviti k zástupóm o Janovi: „Co jste vyšli na púšť viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 I co ste vyšli viděti? Člověka měkkými oděného? Aj, ti, kteří se měkkými odievají, v domiech králových sú. Mt11,9 I co ste vyšli viděti? Proroka? Ovšem pravi vám, viece než proroka. Mt11,10 Tentoť jest jistě, o němž psáno jest: Aj, já posielám anjela svého před tváří tvú, kterýžť připraví cestu tvú před tebú. Mt11,11 Věru pravi vám, nevstal jest větčí mezi syny zemskými Jana Křtitele, ale kto menší jest v králevství nebeském, větčí jeho jest. Mt11,12 A od dnóv Jana Křtitele až dosavad králevstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají je. Mt11,13 Neb všichni proroci i zákon až do Jana prorokovali sú. Mt11,14 A chcete li přijieti, onť jest Eliáš, jenž přijíti má. Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt11,16 „I k komu podoben [pomiením]text doplněný editorem[69]pomiením] aestimabo lat. národ tento? Podoben jest dětem sedícím na tržišti, jenž volajíce rovným k sobě, Mt11,17 řkú: Zpievali jsme vám, a neskákali jste. Nařiekali jsme, a nekvielili jste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, ani pije, ani jeda, a dějí: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel syn člověka, pije a jeda, řkú: Aj, člověk žráč a píjce vína, zjevníkóv a hřiešníkóv přietel. I spravedliva učiněna jest múdrost od synóv svých.“

Mt11,20 Tehdy poče láti městóm, v nichžto učiněni jsú mnozí divové jeho, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Bethsaida! Nebo by v Tyru a v Sidoně učiněni byli divové, kteří učiněni sú v vás, někdy v žíni a v prachu činili by pokánie. Mt11,22 Jistě pravi vám, Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný nežli vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, zdali až do nebes budeš povýšeno? Až do pekla sstúpíš! Neb by v Sodomě učiněni byli divové, kteřížto učiněni sú v tobě, snad by byli ostali až do dnešnieho dne. Mt11,24 Jistě pravi vám, že zemi sodomské lehčejie bude v den súdný nežli tobě.“

Mt11,25 V ten čas odpověděv Ježíš, vece: „Chválím tě, otče, pane nebe i země, žes skryl ty věci od múdrých a opatrných a zjevil jsi je maličkým. Mt11,26 Tak, otče, že tak bylo libo před tebú. Mt11,27 Všecky věci sú mi dány od otce mého. A nižádný nepoznal jest syna, jedné otec, ani otce kto poznal, jedné syn, a komu bude chtieti syn zjeviti. Mt11,28 Poďte ke mně všichni, kteříž usilujete a obtieženi jste, a já nakrmím vás. Mt11,29 Vezměte jho mé na se a učte se ote mne, že tichý jsem a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutie duším vašim. Mt11,30 Nebo jho mé sladké jest a břiemě mé lehké.“

XII.

Mt12,1 V ten čas jdieše Ježíš v sobotu po obělí. Tehdy učedlníci jeho súce lačni počechu vymínati klasy a jiesti. Mt12,2 A zákonníci vidúce je, vecechu jemu: „Aj, učedlníci tvoji činie, což neslušie jim v sobotu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).