[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

volajíce a řkúce: „Smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt9,28 A když vnide v dóm, přistúpichu k němu slepí. I řekl jim Ježíš: „Věříte li, že to mohu vám učiniti?“ Odpověděchu jemu: „Ovšem, pane.“ Mt9,29 Tehdy dotče se očí jich řka: „Podlé viery vašie staň se vám.“ Mt9,30 I otevřechu se oči jich. I přikázal jest jim Ježíš řka: „Vizte, ať nižádný nevie.“ Mt9,31 Ale oni vyšedše, ohlásichu jej po vší té zemi.

Mt9,32 A když oni vyjidechu, aj, dodachu jemu člověka němého, diábelstvie majícieho. Mt9,33 A když vyvrže diábelstvo, mluvil jest němý. I diviechu se zástupové řkúce: „Nikdy se nezjevilo tak v Izraheli.“ Mt9,34 Ale zákonníci řekli sú: „V kniežeti diábelském vymietá diábly.“

Mt9,35 A chodieše Ježíš po všech městech i po kasteléch, uče v školách jich a káže čtenie králevstvie a uzdravuje všecky neduhy i všelikú nemoc. Mt9,36 A viděv zástupy, i slitoval se nad nimi, nebo biechu trápeni a ležiece jako ovce nemajíce pastýře. Mt9,37 Tehda vece učedlníkóm: „Žen zajisté mnohá, ale dělníkóv málo. Mt9,38 Protož proste pána žni, ať pošle dělníky na žen svú.“

Desátá

Mt10,1 A svolav XII učedlníkóv svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby vymietali je a uzdravovali všeliký neduh a všelikú nemoc. Mt10,2 A dvanácti apoštolóv jména sú tato: Prvý Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Filip a Bartoloměj, Tomáš a Matúš, zjevný hřiešník, a Jakub Alpheóv, Tadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Judas Škariot, jenž i zradil jest jeho.

Mt10,5 Těch XII poslal Ježíš a přikázal jim a řka: „Na cestu pohanskú neodcházejte a do měst samaritánských nevcházejte, Mt10,6 ale radějše jděte k ovciem, které sú zahynuly, domu izrahelského. Mt10,7 A šedše kažte, řkúce, žeť se přiblíží králevstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křěšte, malomocné čisťte, diábly vymietajte. Darmo jste vzěli, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte sobě sobiti zlata ani střiebra ani peněz na svých pasiech Mt10,10 ani tobolky na cestě ani dvú sukní ani obuvi ani holi, neb hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 A do kteréhož koli města neb hrádku vendete, otěžte, kto jest v něm hodný, a tu bydlete, až i vyndete. Mt10,12 A vcházejíce v dóm, pozdravujte jeho řkúce: Pokoj tomuto domu. Mt10,13 A bude li zajisté dóm ten hodný, přijde pokoj váš naň, pakli nebude hodný, pokoj váš k vám se navrátí. Mt10,14 A ktož koli vás nepřijme ani uslyší řečí vašich, vyndúce ven z domu neb z města, vybíte prach z noh vašich na svědečstvie. Mt10,15 Zajisté pravi vám, lehčejie bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomuto městu.“

Mt10,16 „A aj, já posielám vás jakžto ovce mezi vlky, protož buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 A varujte se od lidí, neboť zradie vás v zbořiech a v školách svých budú vás bičovati. Mt10,18 A před krále a před vladaře budete vedeni pro mě na svědečstvie jim i pohanóm. Mt10,19 A když vás zradie, neroďte mysliti, kterak aneb co byšte mluvili, neb dáno vám bude, co budete mluviti. Mt10,20 Neb nejste vy, ješto mluvíte, ale duch otce našeho, jenž mluví u vás. Mt10,21 Zradí zajisté bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtí je zahubie. Mt10,22 A budete v nenávisti všemu lidu pro jméno mé. Ale ktož setrvá až do konce, ten spasen bude.“

Mt10,23 „A když se budú protiviti vám v městě tomto, utecte do jiného. Věru pravi vám, neskonáte měst izrahelských, až příde syn člověka. Mt10,24 Nenie učedlník nad mistra ani sluha nad pána svého. Mt10,25 Dosti jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho a sluha jako pán jeho. A poňavadž otce čelednieho Belzezubem nazvali sú, čím viece domácie jeho? Mt10,26 Protož nebojte se jich, neboť nic nenie přikryto, co by nebylo zjeveno, a tajného, co by nebylo vzvěděno. Mt10,27 Což pravi vám ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, kažte na střechách. Mt10,28 A neroďte se báti těch, ješto zabíjejí tělo, ale duše nemohú zabiti. Ale radějše se bojte toho, jenž móž duši i tělo zatratiti u věčný oheň. Mt10,29 Však dva vrabce za šart prodávají, a jeden z nich nepadne na zemi bez otce vašeho. Mt10,30 Ale i vlasové vašie hlavy všichni zečteni jsú. Mt10,31 Protož neroďte

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).