[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

od mé mladosti, co mi se ještě nedostává?“ Mt19,21 Vece jemu Ježíš: „Chceš li dokonalý býti, jdi a prodaj všecko, což máš, a daj chudým, a budeš mieti v nebi poklad. A poď, následuj mne.“ Mt19,22 A když uslyše mladec ta slova, odjide smuten, neb bieše mnohá vladařstvie maje. Mt19,23 A Ježíš vece učedlníkóm svým: „Věru pravi vám, že bohatí nesnadně vejdú v králevstvie nebeská. Mt19,24 A opět pravi vám, snadnějie jest velblúdovi skrze dieru jehelnú projíti nežli bohatému vníti v králevstvie božie.“ Mt19,25 Tehdy uslyševše to učedlníci diviechu se tomu velmi řkúce: „Ktož tehdy bude moci spasen býti?“ Mt19,26 A vzhléd Ježíš, vece jim: „U lidí to nemožené jest, ale u boha všecky věci možné sú.“

Mt19,27 Tehdy otpověděv Petr, vece jemu: „Aj, my opustili sme všechno a šli sme po tobě, co tehdy nám bude?“ Mt19,28 A Ježíš vece jim: „Věru pravi vám, že vy, kteří ste šli po mně, v druhém narození, když sede syn člověka na stolici oslavenstvie svého, sedete i vy na dvanádcti stoliciech, súdiec XII pokolení izrahelských. Mt19,29 A všeliký, jenž pustí dóm neb bratří neb sestry nebo otce nebo máteř neb ženu neb syny neb dědinu pro jméno mé, stokrát viece vezme a život věčný mieti bude. Mt19,30 A mnozí první budú poslední a poslední první.“

Kapitola dvadcátá

Mt20,1 „Podobno jest králevstvie nebeské člověku hospodáři, jenž vyšel jest najprvé ráno, aby vyvedl dělníky v svú vinnici. Mt20,2 A když úmluva se sta s dělníky z penieze dennieho, poslal je do vinnice své. Mt20,3 [A vyšed]text doplněný editorem[149]A vyšed] Et egressus lat. v hodinu třetí i uzře jiné stojície na tržišti prázdny Mt20,4 i vece jim: Jděte i vy do vinnice mé, a což bude spravedlivého, dám vám. Mt20,5 A oni šli sú. A opět vyšel jest v šestú hodinu a v devátú hodinu a učinil jest též. Mt20,6 A v jedenádstú hodinu vyšel jest a nalezl jiné stojície i řekl: [Co teď stojíte cělý den prázdni?]text doplněný editorem[150]Co teď stojíte cělý den prázdni] Quid hic statis tota die otiosi? lat. Mt20,7 [Řekli sú jemu:]text doplněný editorem[151]Řekli sú jemu] Dicunt ei lat. Nižádný vás nepojal? Vece jim: Jděte i vy do vinnice mé. Mt20,8 A když se sta večer, vece pán vinnice vladaři svému: Volaj dělníky a daj jim mzdu jich, počna od najposlednějších až do najprvnějších. Mt20,9 A když sú přišli ti, kteříž sú byli v jedenádstú hodinu vyšli, vzeli sú jednostajnie penieze. Mt20,10 A přišedše i první, domněli sú se, že by viece měli vzieti, a oni vzeli sú vše jednostajné penieze. Mt20,11 A vzemše reptali sú proti hospodáři Mt20,12 řkúce: Tito najposlednější jedinú hodinu dělali sú, a rovnys je nám učinil, jenž smy nesli břiemě dne i vedra. Mt20,13 A on otpovědě jednomu z nich, vece: Přieteli, nečinímť tobě křivdy, všaks z penieze dennieho sjednal se mnú. Mt20,14 Vezmi, co tvého jest, a jdi, neb chci i tomuto najposlednějšiemu dáti jako i tobě. Mt20,15 Anebť neslušie mi, co chci, učiniti? Nebť oko tvé nepravé jest, že sem já dobrý? Mt20,16 Tak budú najposlednější najprvnější a najprvnější budú najposlednější. Neb mnozí sú povoláni, ale nemnozí vyvoleni.“

Mt20,17 A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma, poje XII učedlníkóv svých tajně i vece jim: Mt20,18 „Aj, vstupujeme do Jeruzaléma a syn člověka zrazen bude kniežatóm kněžským a mistróm i odsúdie jej na smrt. Mt20,19 A dadie jej pohanóm k posmievaní a k bičování a k ukřižování. A třetí den vstane z mrtvých.“

Mt20,20 Tehdy přistúpila k němu mátě synóv Zebedeových s syny svými, modléci se a prosieci něco ot něho. Mt20,21 Jenž vece jí: „Co chceš?“ A ona vece: „Řci, ať tato dva syny má sedeta, jeden na pravici tvé a druhý na levici v králevství tvém.“ Mt20,22 A Ježíš otpověděv, vece: „Neviete, co prosíte. Móžete li píti kalich, kterýž já píti budu?“ Vecechu jemu: „Móžeme.“ Mt20,23 Vece jim: „Kalich zajisté mój píti budete, ale seděti na pravici mé a na levici nenie mé vám dáti, ale kterýmžto připraveno jest od otce mého.“ Mt20,24 A uslyševše deset, rozhněvali sú se na dva bratry. Mt20,25 A Ježíš zavolav jich k sobě, vece: „Viete li, že kniežata pohanská panují nad svými, a kteříž větčí sú, moc ukazují nad nimi? Mt20,26 Ne tak bude mezi vámi, ale ktož kolivěk chtieti bude mezi vámi větčí býti, buď váš sluha. Mt20,27 A ktož kolivěk mezi vámi chce první býti, bude váš sluha. Mt20,28 Jakož syn člověka nepřišel jest, by jemu slúžili, ale jim slúžit, a aby dal duši svú k vykúpení za mnohé.“

Mt20,29 A když vycháziechu z Jerichu, jidechu po něm zástupové mnozí. Mt20,30 A aj, dva slepce, sediece u cesty, uslyšechu, že

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).