[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

byli od lidí. Zajisté pravi vám, vzeli sú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty když se budeš modliti, vendi v pokojík svój a zavra dveře modl se otci svému v skrytě a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě. Mt6,7 A modléce se neroďte mnoho mluviti, jako pekelníci činie, nebť mnějí, byť v mnohém svém mluvení byli uslyšáni. Mt6,8 Protož neroďte se přirovnávati těm, neb vie otec váš, co vám jest potřebie, prvé než jeho prosíte. Mt6,9 Protož vy takto se budete modliti: Otče náš, jenž si v nebesiech, osvěť se jmě tvé. Mt6,10 [Přiď královstvie tvé.]text doplněný editorem[29]Přiď královstvie tvé] Adveniat regnum tuum lat. Buď vóle tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš vezdajší daj nám dnes Mt6,12 i odpusť nám naše vinny, jako i my odpúštiemy našim vinníkóm. Mt6,13 I neuvoď nás u pokušenie, ale zbav ny od zlého, amen. Mt6,14 Neb ač odpustíte lidem jich hřiechy, odpustí vám otec váš nebeský hřiechy vaše. Mt6,15 Pakli neodpustíte lidem, ani otec váš odpustí vám hřiechóv vašich.“

Mt6,16 „A když se postíte, neroďte býti jako pokrytci smutni, neb pošmuřují tváři své, aby se zdáli lidem postiti. Věru pravi vám, že vzeli sú odplatu svú. Mt6,17 Ale ty když se postíš, zmaž hlavu svú a obličej tvój umyj, Mt6,18 aby nebyl lidem viděn postiti, ale otci tvému, jenž jest v skrytě. A otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte sobě pokladóv činiti v zemi, kdežto rez a mol kazí a kdež zlodějie vykopávají a kradú. Mt6,20 Ale čiňte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez, ani mol kazí a kdežto zlodějie nevykopávají ani kradú. Mt6,21 Neb kdež poklad tvój jest, tu jest i srdce tvé. Mt6,22 Světedlnice těla tvého jest oko tvé, bude li oko tvé upřiemé, všecko tělo tvé světlé bude. Mt6,23 Pakli oko tvé křivé bude, všecko tělo tvé temné bude. Protož ač světlo, kteréž v tobě jest, jsú tmy, ty samy tmy kterak veliké budú? Mt6,24 Nižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, aneb jednoho v nenávisti bude mieti a druhého milovati, aneb jednoho strpí a druhým pohrzie. Nemóžete bohu slúžiti a penězóm. Mt6,25 Protož [pravi vám]text doplněný editorem[32]pravi vám] dico vobis lat. nepečlivi buďte duši své, co byšte jedli, a tělu svému, več by se oblekli. Však duše vaše větčie jest než pokrm a tělo větčie než oděv. Mt6,26 Hleďte na ptáky nebeské, žeť nesejí, ani žnú, ani shromažďují do stodoly, a otec váš nebeský krmí je. Však vy viece mnohem jste nad ně. Mt6,27 A kto z vás mysle móž přidati k vzróstu svému loket jeden? Mt6,28 A o oděvu co jste pečlivi? Znamenajte lilia polská, kterak rostú: nedělají ani přadú. Mt6,29 Neb pravi vám, ani Šalomún ve vší své oslavě oděn jest jako jeden z nich. Mt6,30 Neb poňavadž seno polské, kteréž dnes jest, a zajtra u pec uvrženo bývá, buoh tak odievá, ovšem viece vy, malé viery? Mt6,31 Protož neroďte pečlivi býti [řkúce]text doplněný editorem[34]řkúce] dicentes lat.: Co budem jiesti aneb co budeme píti aneb čím se odějem? Mt6,32 Však těch všech věcí pohané hledají. Jistě vieť otec váš, že těch všech věcí potřebujete. Mt6,33 Protož hledajte najprvé králevstvie božieho i spravedlnosti jeho a tyto všecky věci přidány budú vám. Mt6,34 Protož neroďte býti pečlivi o zajtřejšiem dni, nebo zajtřejší den sám o sobě pečovati bude a dosti má den na své zlosti.“

Sedmá

Mt7,1 „Neroďte súditi a nebudete súzeni, Mt7,2 nebo kterýmž koli súdem súditi budete, tiemž budete súzeni, a kterúž měrú měřiti budete, túž vám bude odměřeno. Mt7,3 I co vidíš drástu v oce bratra tvého, a břevna v svém oce nevidíš? Mt7,4 Anebo kterak ty móžeš řéci bratru tvému: Bratře, nechajť vynmu drástu z oka tvého, a aj, břevno jest v oce tvém? Mt7,5 Pokrytče, vyvrz najprvé břevno z svého oka, a tehdy prozříš, aby vyvrhl drástu z oka bratra tvého. Mt7,6 Neroďte svatého dáti psóm ani mecte perel vašich před svině, ať snad nepotlačie jich nohama svýma a psi obrátiece se roztrhají vás.“

Mt7,7 „Proste a bude vám dáno, hledajte a naleznete, tlucte a bude vám otevřěno. Mt7,8 Nebo každý, jenž prosí, vezme, a ktož hledá, nalezne a tomu, jenž tluče, bude otevřěno. Mt7,9 Nebo který jest z vás člověk, jehožto prosil li by syn jeho chleba, zdali jemu podá kamene? Mt7,10 Aneb prosil li by ryby, zdali hada podá jemu? Mt7,11 A poňavadž vy jsúce zlí umiete dobré věci dané dávati synóm vašim, čím viece otec váš, jenž v nebesiech jest, dá tobě věci prosícím sebe?“

Mt7,12 „Protož vše, což koli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).