[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

proroky. Nepřišelť sem zrušiti, ale naplniti. Mt5,18 Věru jistě pravi vám, dokud nepromění se nebe a země, jota jedna ani jeden vršek nepomine od zákona, až i všecky věci se stanú. Mt5,19 Protož ktož zruší jedno z těchto přikázaní najmenších a tak bude učiti lidi, najmenší bude nazván v králevství nebeském. Ale ktož bude učiti a činiti, ten bude [nazván]text doplněný editorem[16]bude nazván] vocabitur lat. veliký v králevství nebeském. Mt5,20 Protož pravi vám, nebude li hojnějšie spravedlnost vaše než mistróv a zákonníkóv, nevejdete v králevstvie nebeské.“

Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nezabieš, neb ktož zabie, hoden bude súdu. Mt5,22 Ale já pravi vám, že každý, ktož se hněvá na bratra svého, hoden bude súdu. A kto die bratru svému racha, hoden bude odsúzenie. A kto die blázne, hoden bude ohně pekelnieho. Mt5,23 A protož obětuješ li dar svój k oltáři a zpomeneš, že bratr tvój jmá něco proti tobě, Mt5,24 opusť tu dar svój před oltářem a jdi prvé ku pokoře bratra svého, a pak potom přída, obětovati budeš dar svój. Mt5,25 Buď povolen protivníku svému brzo, dokudž si s ním na cestě. Neb snad dá tě protiviník tvój súdci a súdce dá tě sluze a budeš v žalář puštěn. Mt5,26 Věru pravi tobě, nevýdeš odtud, až i navrátíš poslední šart.“

Mt5,27 „Slyšeli ste, že pověděno jest starým: Nesesmilníš. Mt5,28 Ale já pravi vám, že každý, jenž uzří ženu ku požádaní jie, již sesmilnil jest [ji]text doplněný editorem[19]ji] eam lat. v srdci svém. Mt5,29 Jestliže oko tvé pravé horší tě, vylup je a zavrz od sebe, neb užitečno jest tobě, aby jeden z tvých údóv zahynul, nežli všecko tělo tvé bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,30 A ač ruka tvá horší tě pravá, uřež ji a vrz od sebe, neb užitečno jest tobě, aby jeden z tvých údóv zahynul, nežli by všecko tělo tvé bylo uvrženo v oheň pekelný. Mt5,31 Pověděno jest také: Ktož kolivěk pustí ženu svú [dada jie knížky zapuzenie]text doplněný editorem[21]dada jie knížky zapuzenie] det ei libellum repudii lat.. Mt5,32 [Ale já pravi vám, že každý, ktož pustí ženu svú]text doplněný editorem[22]Ale já pravi vám, že každý, ktož pustí ženu svú] Ego autem dico vobis: quia omnis qui dimiserit uxorem suam lat. kromě příčiny smilstva, činí, aby smilnila. A ktož puštěnú pojme, cizoloží.“

Mt5,33 „Opět slyšeli ste, že řečeno jest starým: Nebudeš křivě přisáhati, ale navrátíš pánu přísahy tvé. Mt5,34 Ale já pravi vám, nepřisáhati budeš ovšem, ani skrze nebe, neb stolice božie jest, Mt5,35 ani skrze zemi, neb podnožě noh jeho jest, ani skrze Jerusalem, neb město velikého krále jest, Mt5,36 ani skrze hlavu tvú přisáhati budeš, neb nemóžeš jednoho vlasa biela učiniti neb černa. Mt5,37 Ale buď řeč vaše: Jest, jest, nenie, nenie, a což viece těch hojně jest, od zlého jest.“

Mt5,38 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Oko za oko a zub za zub. Mt5,39 Ale já pravi vám, abyšte se nebránili zlému. Ale ač kto tě udeří v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. Mt5,40 A tomu, jenž se chce s tebú súdem svářiti a sukni tvú vzieti, pusť jemu i plášť. Mt5,41 A ktož kolivěk nutiti tě bude tisíc kročejí, jdi s ním druhá dva. Mt5,42 A ktož prosí [tebe]text doplněný editorem[24]tebe] a te lat., daj jemu. A ktož chce zajieti u tebe, neotvracuj se.“

Mt5,43 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým: Milovati budeš bližnieho svého a nenáviděti budeš nepřietele svého. Mt5,44 Ale já pravi vám, milujte nepřátely své a dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidie, a modlte se za protivníky a za rúhače své, Mt5,45 abyšte byli synové otce vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé a dští na spravedlivé i ne na spravedlivé. Mt5,46 Neb milujete li ty, kteříž vás milují, kterú odplatu budete mieti? Však i zjevní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati bratřích svých toliko, co viece činíte? Však i pekelníci to činie. Mt5,48 Protož buďte dokonalí, jako otec váš nebeský dokonalý jest.“

Mt6,1 „Pilně se ostřiehajte, abyšte spravedlnosti vašie nečinili před lidmi, aby viděni byli od nich, jinak odplaty nebudete mieti u otce vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 Protož když činíš almužnu, neroď trúbú trúbiti před sebú, jako pokrytci činie v školách a v uliciech, aby ctěni byli od lidí. Věru pravi vám, vzěli sú odplatu svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co činí pravice tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí tobě.“

VI.

Mt6,5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteříž milují v školách a na úlehlech uličných stojiece modliti se, aby viděni

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).