[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<395r395v396r396v397r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A ony přistúpichu a držiechu nohy jeho i modléchu se jemu. Mt28,10 Tehdy vece jim Ježíš: „Neroďte se báti, jděte a zvěstujte bratřím mým, ať jdú do Galilee, tuť mě uzřie.“

Mt28,11 Kteréžto když sú otešly, a aj, někteří z strážných přijidechu do města i zvěstovachu kniežatóm kněžským všecky věci, kteréž se biechu staly. Mt28,12 I shromaždichu se strážní s staršími radu vzemše, penieze veliké dali sú rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Rcete, že učedlníci jeho v noci přišli a ukradli sú jeho nám spícím. Mt28,14 A bude li to slyšáno ot vladaře, myť poradímy jemu a bezpečny vás učinímy.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze, učinichu, jakož biechu naučeni. A rozhlášeno jest slovo to u Židóv až do dnešnieho dne. Mt28,16 A jedenádcte učedlníkóv otjidechu do Galilee na horu, kdežto ustavil jim jest Ježíš.

Mt28,17 A vidúce pomodlichu se jemu, ale někteří z nich pochybováchu. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim řka: „Dána mi jest moc všeliká v nebi i v zemi. Mt28,19 Protož jdúce učtež všecky lidi, křtiece je ve jméno otce i syna i svatého ducha, Mt28,20 uče je zachovati všecko to, což sem vám přikázal. A aj, já s vámi sem po všecky dni až do skonánie [světa]text doplněný editorem[287]světa] saeculi lat..“

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).