[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

pokúšen od diábla. Mt4,2 A když se postil čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí, potom jest zlačněl. Mt4,3 A přistúpiv pokušitel, vece jemu: „Jsi li syn boží, řci, ať kameny tyto chlebové budú.“ Mt4,4 Kterýžto odpověděv řekl jest jemu: „Psáno jest: Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, jenž pocházie z úst božích.“ Mt4,5 Tehdy vzal ho diábel do svatého města i postavil ho na vrchu chráma. Mt4,6 A vece jemu: „Ač si syn boží, pusť se dolóv, však psáno jest, že anjelóm svým přikázal o tobě, a v rukú ponesú tě, aby snad o kámen neurazil nohy své.“ Mt4,7 Vece jemu Ježíš: „Opět psáno jest: Nebudeš pokúšeti pána boha svého.“ Mt4,8 Opět vzal ho diábel na horu vysokú velmi i ukázal jemu všecka králevstvie světa a chválu jich Mt4,9 a řekl jest jemu: „Ta všecka tobě dám, ač padna modliti se budeš mně.“ Mt4,10 Tehdy vece jemu Ježíš: „Jdiš, šatane, nebť psáno jest: Pánu bohu svému modliti se budeš a samému jemu slúžiti budeš.“ Mt4,11 Tehdy opusti ho diábel a aj, anjelé přistúpili sú a slúžili sú jemu.

Mt4,12 A když uslyše Ježíš, že jest Jan zrazen, odjide do Galilee, Mt4,13 a nechav města Nazareth, přijide i bydlil v městě Kafarnaum a v zámoří v krajinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby se naplnilo, což pověděno jest skrze Isaiáše proroka řkúcieho: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cesta mořská za Jordánem v Galilei pohanské, Mt4,16 lid, jenž sedieše ve tmách, uzře světlost velikú, a sedícím u vlasti stienu smrti světlost jim jest vzešla. Mt4,17 A potom poče Ježíš kázati a řéci: „Čiňte pokánie, neb se vám přiblíží králevstvie nebeské.“

Mt4,18 A chodieše Ježíš podlé moře Galilejského, viděl jest dva bratry, Šimona, jenž slove Petr, a Ondřeje, bratra jeho, púštějíce sieti v moře, neb biechu rybáři. Mt4,19 I vece jim: „Poďte po mně, učiním vás rybáře lidské.“ Mt4,20 A oni inhed opustivše sieti, jidechu po něm. Mt4,21 A pošedše odtud dále, uzře jiná dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a Jana, bratra jeho, v lodí z Zebedeem, otcem jich, opravujíce sieti své, i pozva jich. Mt4,22 A oni inhed nechavše sieti a otce, jidechu po něm. Mt4,23 I chodieše Ježíš po vší Galilei, uče v jich školách a káže čtenie králevstvie a uzdravuje všelikaké neduhy a všelikakú nemoc v lidu. Mt4,24 I vyšlo domněnie jeho po vší Syrí i nosiechu předeň všeliké, ješto se zle mějiechu, rozličnými neduhy a mukami obvázáni, a ješto diábly mějiechu, a náměséčníky a dnú zlámané, i uzdravoval je. Mt4,25 A chodiechu po něm zástupové mnozí z Galilee a z Dekapoli i z Jeruzaléma i z Židovstva i z Zajordánie.

Pátá

Mt5,1 A vida Ježíš zástupy, vjide na horu. A když sěde, přistúpichu k němu učedlníci jeho. Mt5,2 A otevřev usta svá, učieše a řka: Mt5,3 „Blahoslavení chudí duchem, neb jich jest králevstvie nebeské. Mt5,4 Blahoslavení tiší, neb oni vládnúti budú zemi. Mt5,5 Blahoslavení, kteříž lkají, neb oni utěšeni budú. Mt5,6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žieznějí spravedlnosti, neb oni budú nasyceni. Mt5,7 Blahoslavení milosrdní, neb oni milosrdenstvie dojdú. Mt5,8 Blahoslavení čistého srdce, neb oni boha uzřie. Mt5,9 Blahoslavení pokorní, neb oni synové boží nazváni budú. Mt5,10 Blahoslavení, kteříž protivenstvie trpie pro spravedlnost, neb jich jest králevstvie nebeské. Mt5,11 Blahoslavení jste, když zlořečiti vám budú lidé a protiviti se vám budú a řkú všecko zlé proti vám lžíce pro mě. Mt5,12 Radujte se a veselte se, neb odplata vaše mnohá jest v nebesiech, neb tak sú se protivili prorokóm, kteřížto sú byli před námi.“

Mt5,13 „Vy jste suol zemská: pakli suol bude zmařena, čím bude soleno? K ničemémuž se viec nehodí, jedno aby byla ven vyvržena a potlačena od lidí. Mt5,14 Vy jste světlo světa: nemóž město skryto býti na hoře posazené. Mt5,15 Ani zažhúce světedlnici postavují pod kbelcem, ale na sviecen, aby svietila všem, ješto v domu sú. Mt5,16 Tak svěť světlo vaše před lidmi, aby vidúce vaše skutky dobré, i chválili otce vašeho, jenž v nebesiech jest.“

Mt5,17 „Neroďte mnieti, bychť přišel zákon rušiti nebo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).