[Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 384r–397r. Editoři Svobodová, Andrea, Valenta, Petr, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<384r384v385r385v386r386v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

krále, odjidechu. A aj, hvězda, jižto biechu viděli na východ slunce, před nimi jdieše, až přišedši sta nad domem, kdež bieše dietě. Mt2,10 A uzřevše hvězdu, radovali sú se radostí velikú velmi. Mt2,11 A všedše do domu, nalezli jsú děťátko s Marijí, matkú jeho. A padše klaněli sú se jemu a otevřevše poklady své, ofěrovali jemu dary: zlato, kadidlo a mirru. Mt2,12 A odpověd přijevše v spáních, aby se nevracovali k Erodesovi, jinú cestú se vrátichu do své krajiny.

Mt2,13 Jižto když odjidechu, aj, anjel boží zjevil se Jozefovi v spáních řka: „Vstaň a vezmi dietě a matku jeho a utec do Ejipta a buď tam, až poviem tobě, nebť budúcie věc jest, ať by Erodes hledal dietěte k zahubení jeho.“ Mt2,14 Kterýžto vstav, vza děťátko i matku jeho v noci i odjide do Ejipta Mt2,15 i bieše tam až do smrti Erodesovy, aby se naplnilo, což pověděno jest od pána skrze proroka řkúcieho: Z Ejipta sem povolal syna svého. Mt2,16 Tehdy Erodes vida, že oklamán jest od mudrcóv, rozhněval se jest velmi. A poslav zbi všecky dietky, jenž biechu v Betlémě i ve všech krajinách jeho, od dvúcát letú a dolóv vedlé času, jehož se bieše vzeptal na mudrciech. Mt2,17 Tehdy se jest naplnilo to, což pověděno jest skrze Jeremiáše proroka řkúcieho: Mt2,18 Hlas na výsosti slyšán jest, pláč a lkánie mnohé, Rachel plačíc synóv svých, i nechtěla utěšiti, neb jich nenie.

Mt2,19 A když umře Erodes, aj, anjel boží ukázal se jest v spáních Jozefovi v Ejiptu Mt2,20 řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, nebť sú zemřeli ti, jižto hledáchu duše dietěte.“ Mt2,21 Jenž vstav vzal jest dietě i matku jeho a přišel jest do země izrahelské, Mt2,22 a uslyšav, že Archelaus kraluje v Židovstvě miesto Erodesa, otce svého, bál se jest tam jíti. A napomenut jsa v spáních, odšel jest do krajin galilejských. Mt2,23 A přišel, přebýval jest v městě, ješto slove Nazareth, aby se naplnilo, což pověděno jest skrze proroka, že Nazareus bude nazván.

Třetie

Mt3,1 Tehdy v oněch dnech přijide Jan Křtitel, káže na púšti židovské Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, nebť se přiblíží králevstvie nebeské.“ Mt3,3 Toť jest zajisté ten, o němž psáno jest skrze Isaiáše proroka řkúcieho: Hlas volajícieho na púšti: Připravte cesty pána, pravé čiňte stezky jeho. Mt3,4 A jmějieše Jan rúcho z srstí velblúdových a pás kožený u svých bedr. A pokrm jeho bieše zelina a med lesní. Mt3,5 Tehdy vycházieše k němu vešken Jerusalem i všecko Židovstvo, každá vlast podlé Jordána Mt3,6 i přijímáchu od něho křest v Jordáně, vyznávajíce své hřiechy. Mt3,7 Tehdy uzřev mnoho zákonníkóv a saduceóv přicházejíce ke křtu svému, řekl jim: „Národové hadoví, kto vám ukázal, abyšte utekli od budúcieho hněvu? Mt3,8 Protož čiňte hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neroďte řéci sami v sobě: Otce máme Abrahama. Zajisté pravi vám, že mocen jest buoh z tohoto kamenie vzbuditi syny Abrahamovy. Mt3,10 Neb již sekyra k kořenu dřeva položena jest. Protož všeliký strom, kterýž dobrého ovoce nečiní, bude ven vržen a v oheň uvržen. Mt3,11 Jáť zajisté křtím vás u vodě ku pokání. Ale jenž po mně příde, silnější mne jest, jehož já nejsem hoden obuvi nositi, neb on vás křtíti bude v duchu svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto vějička v ruce jeho, zčistí mlatnici svú a shromaždí pšenici svú do súseka svého, ale plevy sejže ohněm neuhasitedlným.“

Mt3,13 Tehdy přijide Ježíš od Galilee do Jordánu k Janovi, aby okřtěn byl od něho, Mt3,14 a Jan bránieše jemu a řka: „Já od tebe mám pokřtěn býti, a ty jdeš ke mně?“ Mt3,15 A odpověděv Ježíš, vece k němu: „Nech nynie, neb tak nám slušie naplniti všelikú spravedlnost.“ Tehdy dopusti jeho. Mt3,16 A když by okřtěn, Ježíš inhed vyjide z vody. A aj, otevřena jsú jemu nebesa, i viděl jest ducha božieho stupujícieho jakžto holubici a přicházejícieho na něho, Mt3,17 a aj, hlas s nebe řkúci: „Tento jest syn mój milý, v němž mi se jest slíbilo.“

Čtvrtá

Mt4,1 Tehdy Ježíš veden jest od duchu na púšť, aby byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).