Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

se mne dotekl?“ A když sú všickni popierali, řekl Petr, a kteříž s ním byli: „Přikazateli, zástupové tě tisknú a dávie, a ty pravíš: Kto se jest mne dotekl?“ L8,46 I řekl Ježíš: „Doteklť se mne někto, neb i já poznal sem, že jest moc ze mne vyšla.“ L8,47 A vidúci žena, že by tajno nebylo, třesúci se přistúpila a padla před nohami jeho, a pro kterú se příčinu ho dotkla, pověděla přede všemi, a kterak jest ihned uzdravena. L8,48 A on řekl jie: „Dcero, viera tvá tě jest uzdravila, jdiž u pokoji.“ L8,49 A když on ještě mluvieše, přijide jeden k kniežeti školy židovské řka jemu, že jest umřela dcera tvá, neroď trápiti jeho. L8,50 Ale Ježíš uslyšav to slovo, odpověděl jest otci dievky: „Nebojž se, ale toliko věř a zdrávať bude.“ L8,51 A když přišel do domu, nedopustil s sebú jíti žádnému, jediné Petrovi a Janovi a Jakubovi a otci a mateři dievky. L8,52 I plakali jie a kvielili všickni. A on řekl: „Neplačtež, nenieť mrtva, ale spíť.“ L8,53 I posmievali sú se jemu vědúce, že jest umřela. L8,54 Tehdy on ujav ji za ruku její, zavolal řka: „Dievko, vstaň!“ L8,55 I navrátila se duše jejie a vstala jest rychle. I kázal jie dáti jiesti. L8,56 I divili se rodičové její, jimžto přikázal, aby žádnému nepravili, co se bylo stalo.

Kapitola IX.

L9,1 A svolav Ježíš dvanádcte apoštoluov, dal jim moc a sílu nade vším ďábelstvím, a aby neduhy uzdravovali. L9,2 I poslal je, aby zvěstovali královstvie božie a uzdravovali nemocné. L9,3 A vece k nim: „Nic nebeřte s sebú na cestu, ani holi, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani dvú sukní mievajte. L9,4 A do kteréhož koli domu vejdete, tu ostaňte a odtud nevycházejte. L9,5 A ktož koli vás nepřijmú, vyjdúce z města toho, také prach z noh svých vyrazte na svědectvie proti nim.“ L9,6 I vyšedše chodili po kašteléch vuokol, zvěstujíce královstvie božie a uzdravujíce všudy.

L9,7 I uslyšal jest Erodes vladař čtvrták všecky věci, které se dály ot něho, i pochyboval jest, protože bylo praveno L9,8 od některých, že by Jan vstal z mrtvých, a od jiných, že by se Eliáš okázal, a od některých, že by jeden z prorokuov starých vstal. L9,9 I vece Erodes: „Jana sem já sťal, ktož pak jest toto, o němž já slyším takové věci?“ I hledal jest viděti jeho.

L9,10 Vrátivše se pak apoštolé, vypravovali jemu, což koli činili. A pojem je, ustúpil súkromě na pusté miesto, jenž jest Betsaida. L9,11 To když poznali zástupové, šli sú za ním i přijal je a mluvil jest o království božiem. A ty, kteříž zdravie potřebovali, uzdravoval jest. L9,12 Den pak počal se nachylovati, i přistúpivše dvanádcte, řekli jemu: „Pusť zástupy, ať jdúce do kašteluov a do vesnic, kteréž sú blízko, ať se rozejdú a naleznú pokrmy, neb sme tuto na miestě pustém.“ L9,13 I vece k nim: „Dajte vy jim jiesti.“ A oni řekli: „Nemámeť více než pět chlebuov a dvě rybě, jediné leč bychme snad šli a nakúpili na tento vešken zástup pokrmuov.“ L9,14 A bylo jest mužuov jakožto pět tisícóv. I vece k učedlníkóm svým: „Kažte se jim posaditi jako na hodech po padesáti.“ L9,15 I učinili sú tak a kázali se posaditi všem. L9,16 A vzem pět chlebóv a dvě rybě, vzhlédl jest k nebi a dobrořečil je i lámal a rozdal učedlníkóm svým, aby kladli před zástupy. L9,17 I jedli všickni a nasyceni sú. A zdviženo jest, což bieše ostalo, drobtuov dvanádcte košóv.

L9,18 I stalo se jest, když sám bieše modle se, byli s ním i učedlníci. I otázal jich řka: „Kým mě pravie zástupové býti?“ L9,19 A oni odpověděli a řekli: „Janem Křtitelem a jiní Eliášem, jiní pak, že prorok jeden z prvních vstal.“ L9,20 I řekl jim: „Ale vy kým mne býti pravíte?“ Odpověděv Šimon Petr, řekl: „Krista božieho.“ L9,21 A on pohroziv jim, přikázal, aby žádnému nepravili to, L9,22 pravě, že syn člověka musí mnoho trpěti a potupen býti od starších a od kniežat

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).