Bible pražská, Lukášovo evangelium

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, ff. 509v–525r. Editoři Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.). Ediční poznámka

Edice vznikla s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

Při vzniku edice byly použity nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062).

[Generovaný obsah]

ani s chrastí zbierají hroznuov. L6,45 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce svého vynášie dobrú věc a zlý člověk ze zlého pokladu vynášie zlú věc. Neboť z hojnosti srdce usta mluvie. L6,46 I co mi řiekáte: Pane, pane, a nečiníte, cožť pravím vám?“

L6,47 „Každý, kto přichází ke mně a slyší řeči mé a činí je, ukážiť vám, komu by podoben byl. L6,48 Podobenť jest člověku, který stavie duom, jenž kopal hluboko a položil základy na skálu. A když se stala povodeň, obořila se řeka na duom ten, a nemohla jím pohnúti, neb jest byl založen na skále. L6,49 Ale ktož slyší, a nečiní, podoben jest člověku, ješto staví duom svuoj na zemi bez základu, na kterýžto přišel potok, a brzo jest padl. I stalo se jest obořenie domu toho veliké.“

Kapitola VII.

L7,1 A když naplnil všecka slova svá v uši lidu, všel do Kafarnaum. L7,2 Setníka pak jednoho služebník, zle se maje, k smrti se přibližoval, jenž bieše jemu vzácný. L7,3 A když uslyšal o Ježíšovi, poslal k němu staršie z Židuov, prose ho, aby přišel a uzdravil služebníka jeho. L7,4 A oni, když přišli k Ježíšovi, prosili sú ho pilně řkúce jemu, že jest hoden, aby mu to učinil, L7,5 nebť miluje národ náš a školu on nám ustavil. L7,6 Tehdy Ježíš bral se s nimi, a když již nedaleko byl ot domu, poslal k němu setník přátely řka: „Pane, netruď se, nejsem zajisté hoden, aby všel pod střechu mú, L7,7 a protoť sem i sebe samého za nehodného položil, abych přišel k tobě, ale řci slovem a budeť uzdraven sluha muoj. L7,8 Nebo i já jsem člověk pod mocí ustavený, maje pod sebú rytieře, a diem tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.“ L7,9 To uslyšav Ježíš, podivil se jest, a obrátiv se k těm zástupóm, kteří za ním šli, řekl: „Zajisté pravím vám, že v lidu izrahelském nenalezl sem tak veliké viery.“ L7,10 Vrátivše se pak ti, kteříž posláni byli, do domu, nalezli služebníka, kterýž byl nemocen, zdravého.

L7,11 I stalo se jest potom, šel jest Ježíš do města, které slove Naim, a šli s ním učedlníci jeho a zástup veliký. L7,12 A když se přiblížil k bráně města, aj, mrtvý nesen bieše ven, syn jediný matky své, a ta vdova bieše, a zástup města mnohý s ní. L7,13 Kterúžto když uzřel Ježíš, milosrdenstvím hnut jsa nad ní, řekl jie: „Neplačiž!“ L7,14 A přistúpiv dotekl se mar. Ti pak, kteří sú nesli, stali. I vece: „Mládenče, toběť pravím, vstaň!“ L7,15 A povstav, sedl jest, jenž bieše umřel, i poče mluviti. I dal jej mateři jeho. L7,16 Tehdy podjala jest všecky bázeň a velebili sú boha řkúce, že prorok veliký povstal mezi námi a že buoh navštievil lid svuoj. L7,17 I vyšla jest ta řeč o něm po všem Židovstvu i po celé vuokol krajině.

L7,18 I zvěstovali sú Janovi učedlníci jeho všecky věci tyto. L7,19 I povolal dvú učedlníkóv svých Jan a poslal k Ježíšovi řka: „Ty li si, jenž přijíti máš, čili jiného čekáme?“ L7,20 A když přišli k němu mužie, řekli sú: „Jan Křtitel poslal nás k tobě řka: Ty li si, jenž přijíti máš, čili jiného čekáme?“ L7,21 A v tu hodinu uzdravil mnohé od neduhóv a od nemocí i duchóv nečistých a slepým mnohým dal zrak. L7,22 Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: „Jdúce odpovězte Janovi, co ste slyšeli a viděli, že slepí vidie, kulhaví chodie, malomocní se čistie, hluší slyšie, mrtví z mrtvých vstávají, chudí čtenie přijímají. L7,23 A blahoslavený jest, kto se nade mnú nepohorší.“

L7,24 A když sú odešli poslové Janovi, poče praviti k zástupóm o Janovi: „Co ste vycházeli na púšť viděti? Trest větrem klácenú? L7,25 Nebo co ste vycházeli viděti? Člověka li měkým rúchem oděného? Aj, kteříž v rúše drahém sú a v rozkoši, v domiech královských sú. L7,26 Anebo co ste vycházeli viděti? Proroka? Ovšemť pravím vám, i viece nežli proroka. L7,27 Tentoť jest, o němž psáno jest: Aj, já posielám anjela mého před tváří tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. L7,28 Jistě pravím vám, větší mezi syny ženskými prorok nad Jana Křtitele nenie žádný. Ale ktožť jest menší v království božiem, jestiť větší nežli on.“

L7,29 Tehdy vešken lid slyše to i zjevní hřiešníci, velebili boha, jsúce pokřtěni křtem Janovým. L7,30 Ale zákoníci a v zákoně učení pohrzeli sú radu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).